Projekt PEDAL Fakulty pedagogické zkoumá přechodové období mladých lidí s mentálním postižením

Spolupráce Věda Veřejnost

Výzkumníci sledují a analyzují životní dráhy lidí s mentálním postižením, aby porozuměli úskalím, která je mohou potkat při přechodu od vzdělávání do aktivního zapojení do života ve společnosti.

Grantová agentura České republiky podpořila projekt PEDAL navržený výzkumným týmem oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky katedry pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU. Projekt reaguje na některé pozitivní systémové změny, které se v českém školství udály během poslední dekády.  V důsledku těchto změn se zvyšuje počet žáků a studentů se speciálními potřebami, kteří docházejí do škol takzvaného hlavního vzdělávacího proudu.

Minulý týden výzkumníci projekt PEDAL úspěšně prezentovali na konferenci AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities), která se konala v Jacksonville v USA.

„Výzkum a praxe u nás i v zahraničí naznačují, že pro mladého člověka zejména s intelektovým postižením, který ukončuje formální vzdělávání, je obtížné aktivně se zapojit do života společnosti. Nejedná se pouze o doménu pracovního uplatnění, ale také o bydlení v běžném prostředí či volnočasové aktivity,“ říká hlavní řešitel projektu Jan Šiška, který se specializuje na politiku a praxi v oblastech podpory jedinců s intelektovým postižením, vedl řadu národních, evropských a mezinárodních výzkumných projektů týkajících se zdravotního postižení v průběhu životního cyklu a je národním expertem pro Academic Network of Experts on Disability. Na projektu se podílí s vedoucí oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky katedry pedagogiky Šárkou Káňovou, s Kateřinou Horskou, Marií Černíkovou, Janem Maškem, Terezou Havránkovou a studentkou Kateřinou Wiesnerovou.

Projekt PEDAL tedy hledá odpověď na otázku, jak může vzdělávací a sociální systém efektivně podporovat mladé lidi s intelektovým handicapem v období přechodu ze školy do života dospělosti. Teoretickým východiskem je sociální model postižení, který se orientuje na zkoumání vnějších faktorů na různých úrovních systému, spíše než na nápravu postižení jako „nezpůsobilost těla“.

„Metodologické těžiště projektu spočívá ve zkoumání životní dráhy založené na sekvenčním rozboru. Životní dráhu vnímáme jako posloupnost událostí, které se dějí za určitých okolností. Zajímají nás individuální, strukturální faktory a předchozí události. Nesledujeme tedy stav v daném okamžiku či bodě, ale životní dráhu. Mezi strukturální faktory může patřit škola jako taková, která může významně ovlivnit život dráhu člověka tím či oním směrem. Na projektu spolupracujeme v Plzeňském a Ústeckém kraji s mladými lidmi s mentálním postižením, kteří navštěvují poslední ročník profesní přípravy či praktické školy. Druhou cílovou skupinou lidí, se kterými sledujeme především přechodové období či tranzici, jsou mladí s mentálním postižením, kteří školy absolvovali před třemi až pěti lety a mohou svoje zkušenosti reflektovat,“ vysvětluje Jan Šiška.

Výzkumná data čerpá tým zejména z ohniskových skupin a případových studií, prostřednictvím kterých jeho členové diskutují o událostech, zkušenostech, názorech či přáních do budoucna. „S respondenty komunikujeme nejen verbálně, ale také prostřednictvím alternativních expresivních technik, jako je například kresba či hraní rolí, tak aby bylo možné do komunikace zapojit také ty, kdo se vyjadřují jinak než jen verbálně. Na podobná témata jsou zaměřené skupinové rozhovory se studenty a absolventy běžných středních škol s cílem porozumět podobnostem a rozdílům u obou skupin. Do procesu tranzice mladých lidí s intelektovým postižením nahlížíme také prizmatem rodičů a učitelů. Jejich zkušenosti významně doplňují poznatky o životní dráze a umožňují nám lépe porozumět tomu, co je úspěšná tranzice a co k ní přispívá,“ pokračuje.

Pomyslná síla pětičlenného týmu podle Jana Šišky spočívá v bohatosti odborných a praktických zkušeností, ať už se jedná o realizaci výzkumných metod a zpracování dat či o aplikaci expresivních technik. „Projekt PEDAL má také významný a inspirativní mezinárodní rozměr. Úzce spolupracujeme s Renátou Tichou z jednoho z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v oblasti intelektového postižení v USA – Institute for Community Integration (ICI), School of Education and Human Development při minnesotské univerzitě. Čerpáme také ze stávající mezioborové spolupráce s pracovištěm Tizard Centre a School of Arts z University of Kent ve Velké Británii. Tizard Centre je jedním z předních univerzitních center na světě, které se zaměřuje na problematiku podpory jedinců s intelektovým postižením a autismem. Univerzitu v Kentu v naší spolupráci zastupují prof. Julie Beadle-Brown z Tizard Centre a prof. Nicola Shaughnessy ze School of Arts,“ dodává Jan Šiška.Projekt  PEDAL (GAČR č. 22-26896S) Zkoumání přechodových období mladých lidí s mentálním postižením – Young People with intellectual disabilities in the period of transition  

Galerie


Členové plzeňského a minnesotského výzkumného týmu na konferenci AAIDD.

Umělec a asistent výzkumníků Michal Bednař na snímku s Marií Černíkovou (vlevo) a Terezou Havránkovou.

Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

22. 06. 2022