Úspěšně proběhla studentská vědecká konference pořádaná FZS

Konference Studium Studující

Již 8. studentská vědecká konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU přinesla příspěvky od významu psychosociální podpory nelékařů v přímé péči po mezinárodní výměnu studujících.

Ve čtvrtek 24. listopadu se konala studentská vědecká konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU

Úvodní příspěvek Význam psychosociální podpory nelékařů v přímé péče – kazuistiky přednesla Andrea Mašínová, účastníkům  jím představila konkrétní formu podpory a pomoci v nelehkých situacích pro zdravotníky, pacienty a příbuzné. Profesor Colin R. Martin prezentoval výsledky výzkumu spokojenosti žen s porodem, na kterém participovali i akademičtí pracovníci katedry ošetřovatelství a porodní asistence, o analýze epidemiologických dat následně promluvil profesor Marek Majdan z Trnavské univerzity v Trnave a o nových trendech a výukových metodách v embryologii informoval přítomné profesor Varga z Komenského univerzity v Bratislavě.

Alena Lochmannová, proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy FZS, přednesla příspěvek na téma Mezinárodní výměny studujících studijních programů všeobecné ošetřovatelství a porodní asistence v rovině praktických stáží – benefity, výzvy a otazníky. Přiblížila výstupy ze šetření zaměřeného na sledování a následnou evaluaci příjezdových a výjezdových mobilit v kontextu praktických stáží napříč nelékařskými obory a poskytla účastníkům konference informace o významnosti mezikulturního srovnávání zdravotnické péče a přístupů k ní.

Následný odborný blok konference přinesl prezentace studentek magisterského programu, které měly možnost přiblížit teoretická východiska, prozatímní průběh a předběžné výsledky svých kvalifikačních prací, zároveň získaly cennou zpětnou vazbu od akademických pracovníků a odborníků z praxe. Nad každou z prací se diskutovalo po odborné i faktické stránce. Cílem bylo rozšířit znalosti studentek magisterského studia ve vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly využít především jako potřebný základ v takto zaměřených aktivitách a při zpracování empirických částí diplomových prací.

Konání konference podpořila účelová dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na specifický vysokoškolský výzkum (SVK1-2022-009).

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

02. 12. 2022