Slavnostně zasedal nový akademický senát Fakulty právnické

Studium Studující Univerzita

23. ledna se poprvé sešli nově zvolené senátorky a senátoři Akademického senátu Fakulty právnické ZČU a proběhlo ustavující jednání pléna pro volební období 1. 1. 2023 až 31. 12. 2025.

Došlo tak k naplnění slov předsedy volební komise Jana Šejdla, který v souvislosti s posledními volbami do tohoto vrcholného orgánu řekl: „Jednou z tradičních výsad, jimiž v zemích, kde svoboda a právo je páteří společnosti a její správy, disponují univerzitní akademické obce, je možnost klíčové participace členů této obce na rozhodování, tedy univerzitní samosprávě. Pevně věřím, že účastí na volbách a s vědomím odpovědnosti, vážnosti, pevnosti názorů i mravů společně vybereme zástupce do akademického senátu, jež budou důstojně reprezentovat akademickou obec Fakulty právnické Západočeské univerzity.“

Hned na úvod promluvil k senátorkám a senátorům děkan Stanislav Balík, který jim pogratuloval ke zvolení. Zároveň ovšem připomněl, že jakákoliv zastupitelská funkce je i funkcí odpovědnou, a tudíž je třeba jí věnovat značné množství osobního nasazení a hlavně energie. Přáním neutuchající energie a v naději na příznivou spolupráci mezi vedením fakulty a jejím akademickým senátem svůj srdečný a jako vždy neopakovatelný projev zakončil.

Následně nově zvolené senátorky a senátoři přistoupili k volbě předsedy, místopředsedy a tajemníka senátu. Předsedou byl zvolen – a zároveň se funkce obratem ujal – Jindřich Psutka. Místopředsednictví volbou obsadil Antonín Knittich a tajemnicí senátu se stala Vendulka Valentová.

Dále  plénum odhlasovalo, že ustanovení případných komisí a volba jejich předsedy či předsedů se odloží na příští jednání. V závěru jednání ještě děkan Balík požádal přítomné senátory o schválení návrhu na členy a náhradníky z řad studentů do disciplinární komise fakulty. Hlasování bude uskutečněno per rollam.

Noví členové Akademického senátu Fakulty právnické, již z voleb vzešli, budou své mandáty vykonávat až do 31. 12. 2025. Přejme jim, kromě oné již zmiňované energie, i dostatek vnitřních sil, aby naplnili vznešenou vizi důstojného zastupování zájmů všech členů akademické obce Fakulty právnické.


Fakulta právnická

Vojtěch Vrba

31. 01. 2023