ZČU revitalizuje náletový lesopark v kampusu. Vznikne příjemné místo pro univerzitu i veřejnost

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Podle harmonogramu by měla být revitalizace lesoparku dokončena do roku 2027. Nejvhodnější krajinářské řešení zajistí, že kromě atraktivního prostředí vznikne také dobře fungující, šetrný ekosystém.

Pěstební probírkou dřevin zahájila Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) revitalizaci více než tříhektarového náletového lesoparku v severovýchodní části kampusu na Borech. Zplanělý prostor se stane atraktivním místem pro studijní i volnočasové aktivity studujících, zaměstnanců i veřejnosti. Zároveň bude příkladem dobře fungujícího ekosystému.

Kolem lesoparku vede jedna z hlavních přístupových cest do areálu kampusu ZČU. Prostor je v blízkosti trasy tramvají č. 4 i obytného komplexu Unicity, sousedí také s Univerzitní knihovnou ZČU. Revitalizace lesoparku, která jednotlivé celky veřejného prostoru propojí, má významně zvýšit funkční potenciál kampusu a jeho okolí a zlepšit kvalitu života v této oblasti. Projekt je rovněž v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity budovat v kampusu zelenou a modrou infrastrukturu, zmírňovat dopady změn klimatu, regulovat teplotní výkyvy či zadržovat vodu v krajině a souzní i se Strategickým plánem města Plzně.

„Prostor lesoparku v současnosti tvoří náletový lesík, lokální mokřiny a po deštích se v něm tvoří jezírka. Tuto lokalitu bychom rádi zkultivovali a zpřístupnili především studentům a zaměstnancům univerzity, ale i veřejnosti. Úpravami se rovněž zlepší bezpečnost tohoto veřejného prostoru,“ popisuje záměr vedoucí střediska investic pracoviště Provoz a služby ZČU Aleš Jílek.

Jak by mohl lesopark vypadat, nastínila na jaře 2022 územní studie kampusu od profesora Zdeňka Fránka, vedoucího studijního ateliéru Environmentální design pro architekturu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. ZČU zároveň uskutečnila dotazníkové šetření, v němž se bylo možné k využití lesoparku vyjádřit.

Na podzim 2022 pak ZČU vypsala veřejnou zakázku na studii a projektovou dokumentaci. Vybraný dodavatel, jímž je společnost ŠINDLAR, s. r. o., ve spolupráci s Ing. Martinou Havlovou, Ph.D., a Ing. Radkem Prokešem, Ph.D., nyní v souladu s územní studií připravuje komplexní návrh architektonického, krajinářského a vodohospodářského řešení vymezené části kampusu ZČU. Jeho součástí bude studie, projektová dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro provádění stavby. „V současné době probíhá tvorba koncepčních návrhů, tedy tří variant podoby krajinářského řešení, ze kterých bude jedna varianta vybrána a rozpracována do projektové dokumentace,“ pokračuje Aleš Jílek.

„Pěstební probírky, které nyní začaly, obnášejí komplexní analýzu prostoru včetně dendrologického průzkumu i analýzy stávajících kapacit pro zadržování vody,“ vysvětluje Aleš Jílek s tím, že veškeré činnosti v dotčené oblasti probíhají pod dohledem dendrologů a krajinné ekoložky.

Podle harmonogramu by měla být revitalizace lesoparku dokončena do roku 2027. Nejvhodnější krajinářské řešení zajistí, že kromě atraktivního prostředí vznikne také dobře fungující, šetrný ekosystém, v němž se například maximální možné množství srážkové vody bude zachytávat v krajině a nebude odtékat do kanalizace.

„K financování využije ZČU dotační titul Integrovaného regionálního operačního programu Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to v městských oblastech, a omezování všech forem znečišťování. Celkové náklady budeme znát až po zpracování rozpočtu v rámci projektové dokumentace,“ dodává Aleš Jílek.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

15. 08. 2023