Projekt Girls’ Labs: Bouráme genderové stereotypy ve vědě a technice

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Na konci listopadu proběhl v prostorách Meandr v Řevnicích pod vedením výzkumného centra NTC první workshop pro učitele a učitelky z projektu Girls’ Labs, zaměřený na motivační STEM programy pro středoškolačky .

Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Výzva: Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1). Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_020/0000850.Projekt Girls’ Labs, odstartovaný na začátku tohoto školního roku, je spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zaměřuje se na problém nízkého zastoupení žen ve vědě a technice v České republice a reaguje na zažité genderové stereotypy spojené s těmito obory, které mohou být často nevědomé. Zároveň se snaží výuku technických a přírodovědných předmětů učinit pro žákyně více motivační a atraktivní.

Cílem projektu je přispět k odbourání genderových stereotypů spojených s tzv. STEM obory (přírodní vědy, technika, inženýrství a matematika), a rozšířit tak spektrum oborů, o kterém žákyně vybraných středních škol v rámci svého budoucího studijního a profesního směřování uvažují. „Dívky a chlapci se nerodí s představou o tom, jaké profesi se v budoucnu mohou nebo nemohou věnovat a na co mají buňky. Ve školce ještě nejsou svázáni společenskými normami a stereotypy, ale to se během jejich cesty školním systémem postupně mění a jejich představy se začínají zužovat. V projektu chceme pracovat zejména se středoškolačkami z prvních nebo druhých ročníků, které stojí před rozhodnutím o svém dalším studiu a kariéře a ukázat jim, že práce ve vědě a technice je jim otevřená a může být zábavná a naplňující,“ uvedla koordinátorka projektu Alice Nováková z NTC z týmu Infračervených technologií.

Výzkumné centrum NTC je hlavním koordinátorem projektu, bude spolupracovat se společností Bosch a Genderovým informačním centrem NORA. Připravované motivační programy mají dát dívkám možnost poznat přírodovědné a technické obory prostřednictvím praktických a badatelsky orientovaných aktivit s využitím výukových termokamer a propojit je s inspirativními ženskými vzory z výzkumného centra NTC a společnosti Bosch. Genderové informační centrum NORA připravuje pro vyučující workshopy a několik doprovodných online seminářů zaměřených na genderově senzitivní vzdělávání.

První den workshopu Alice Nováková představila projekt a diskutovala s účastníky jejich očekávání. Následoval úvod do genderově senzitivního vzdělávání od zástupkyň genderového informačního centra NORA. Představeny byly také termokamery jako inovativní pomůcka pro STEM výuku. Příklady osvědčených postupů přinesly zástupkyně středních škol a centra NORA. Druhý den účastníci debatovali o genderových stereotypech ve školách a principech genderově senzitivní výuky. Následovala diskuse a zpětná vazba, která bude formovat témata online seminářů. Workshop vyvrcholil vytvořením plánu projektových aktivit a dohodami účastníků ohledně systému půjčování termokamer.

Naše výukové termokamery skvěle podporují výuku fyziky, chemie nebo třeba environmentální výchovy. Jsou nejen motivačním prvkem, ale i užitečným nástrojem, zvláště pro dívky, aby je tyto předměty ihned neodradily. Naše termokamery poskytují vizualizaci abstraktních a složitých jevů a zároveň je každé dítě dokáže okamžitě ovládat, protože fungují podobně jako tablet. O experimentování s termokamerami je velký zájem. Workshop v Řevnicích si i přes menší sněhovou kalamitu nenechala ujít ani docentka Ľubomíra Valovičová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, která se věnuje popularizaci vědy a teorii vyučování fyziky, kterou si ověřuje ve své učitelské praxi,“ dodal Vladislav Lang, odborný garant motivačních programů.

Galerie


Foto: Václav Bacovský

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

14. 12. 2023