Fakulta filozofická hostila mezinárodní konferenci z cyklu Colloquia Russica

Sedmý ročník konference určené zejména pro historiky, archeology, kulturology či etnology, kteří se zabývají dějinami východních Slovanů, se konal  23. – 26. listopadu v Plzni a nesl podtitul „Rus a svět kočovníků“.

Hlavní organizátoři z Jagellonské univerzity v Krakově si Západočeskou univerzitu vybrali symbolicky v roce, kdy slaví 25. výročí svého vzniku.

V průběhu konference se střídaly příspěvky renomovaných vědců s referáty začínajících výzkumníků, kteří tak měli možnost konfrontovat výsledky svého bádání s názory zkušenějších recipientů z řad opravdu mezinárodního publika. Do Plzně se totiž sjelo přes 60 účastníků z 12 zemí, většinou ze slovanské jazykové oblasti, ale zúčastnili se i akademici z Německa, Finska, Turecka či Islandu.

Témata jednotlivých vystoupení byla úzce spjata s podtitulem konference, a tak bylo možno vyslechnout řadu zajímavých příspěvků k vlivu kočovníků na utváření středověké Rusi, ale i okolních států, například Litvy či celé řady slovanských státních útvarů včetně českého království. Nevšední odpovědi, které výzkumníci nacházejí při porovnávání písemných a archeologických pramenů, byly předestřeny účastníkům v rámci problematiky soužití kočovných národů s „původním“ obyvatelstvem: mísení kulturních, jazykových a náboženských vlivů vylíčených na základě řady artefaktů bylo inspirujícím poselstvím konference překračujícím hranice akademické sféry.

Za filozofickou fakultu se příprav a realizace konference ujal tým akademických pracovníků slavistického oddělení katedry germanistiky a slavistiky (KGS) a studentů celé katedry. S jeho flexibilitou a spolehlivostí vyjádřil velkou spokojenost vedoucí krakovského organizačního výboru Vitaliy Nagirnyy z fakulty historických věd. Ke konferenci se připojili také doktorandi z katedry filozofie, antropologie či archeologie, a měli tak nejen příležitost podílet se na organizaci velké mezinárodní konference, ale i sledovat bohatý program a účastnit se často velmi intenzivních diskusí, prezentací nejnovějších vědeckých publikací nebo debat v posterové sekci. Konference byla právem podpořena i v rámci programu SVK.

Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

05.12.16


Univerzita zve na slavnostní závěrečný koncert akademického roku


Celouniverzitní

216

03.05.18


Plzeňskými rozhovory proznívala slova svoboda a demokracie


Celouniverzitní

36

10.05.18


Rostislav Medlín z NTC přednášel o využití kvantových teček a spektroskopických Ab-Initio simulací


Nové technologie - Výzkumné centrum

32

02.05.18