Fakulta filozofická hostila mezinárodní konferenci z cyklu Colloquia Russica

Sedmý ročník konference určené zejména pro historiky, archeology, kulturology či etnology, kteří se zabývají dějinami východních Slovanů, se konal  23. – 26. listopadu v Plzni a nesl podtitul „Rus a svět kočovníků“.

Hlavní organizátoři z Jagellonské univerzity v Krakově si Západočeskou univerzitu vybrali symbolicky v roce, kdy slaví 25. výročí svého vzniku.

V průběhu konference se střídaly příspěvky renomovaných vědců s referáty začínajících výzkumníků, kteří tak měli možnost konfrontovat výsledky svého bádání s názory zkušenějších recipientů z řad opravdu mezinárodního publika. Do Plzně se totiž sjelo přes 60 účastníků z 12 zemí, většinou ze slovanské jazykové oblasti, ale zúčastnili se i akademici z Německa, Finska, Turecka či Islandu.

Témata jednotlivých vystoupení byla úzce spjata s podtitulem konference, a tak bylo možno vyslechnout řadu zajímavých příspěvků k vlivu kočovníků na utváření středověké Rusi, ale i okolních států, například Litvy či celé řady slovanských státních útvarů včetně českého království. Nevšední odpovědi, které výzkumníci nacházejí při porovnávání písemných a archeologických pramenů, byly předestřeny účastníkům v rámci problematiky soužití kočovných národů s „původním“ obyvatelstvem: mísení kulturních, jazykových a náboženských vlivů vylíčených na základě řady artefaktů bylo inspirujícím poselstvím konference překračujícím hranice akademické sféry.

Za filozofickou fakultu se příprav a realizace konference ujal tým akademických pracovníků slavistického oddělení katedry germanistiky a slavistiky (KGS) a studentů celé katedry. S jeho flexibilitou a spolehlivostí vyjádřil velkou spokojenost vedoucí krakovského organizačního výboru Vitaliy Nagirnyy z fakulty historických věd. Ke konferenci se připojili také doktorandi z katedry filozofie, antropologie či archeologie, a měli tak nejen příležitost podílet se na organizaci velké mezinárodní konference, ale i sledovat bohatý program a účastnit se často velmi intenzivních diskusí, prezentací nejnovějších vědeckých publikací nebo debat v posterové sekci. Konference byla právem podpořena i v rámci programu SVK.

Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

05.12.16


Právnická fakulta buduje novou učebnu, je v ní i falešný krb


Fakulta právnická

58

27.07.18


Přístavba menzy na Borech má finiš před sebou


Celouniverzitní

36

10.08.18


FAV získala akreditace studijních programů na dalších deset let


Fakulta aplikovaných věd

190

07.08.18