Archeologové ZČU zvou k prohlídce mohyly, hradiště, tvrzi, archeoskanzenu i dvou zřícenin

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Katedra archeologie Fakulty filozofické se opět připojila k projektu Archeologické léto, který už potřetí pořádají Archeologické ústavy Akademie věd ČR v Praze a v Brně společně s dalšími pracovišti. Plzeňští archeologové zvou na šest lokalit v Plzeňském, Ústeckém, Středočeském i Jihočeském kraji.

V rámci projektu Archeologické léto mohou lidé v doprovodu archeologů navštívit více než 90 zajímavých míst po celé republice. Archeologové Fakulty filozofické letos opět představí zříceninu Manského domu v areálu hradu Křivoklát, kde se prohlídky s úspěchem konaly už vloni, zájemce zavedou také na zříceninu hradu Vlčtejn, do archeoskanzenu v plzeňské zoo, na jihočeské hradiště Kněží hora u Katovic a na tvrz Tichá. Stejně jako vloni nabízí veřejnosti také jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči právě probíhající výzkum, tentokrát jde o mohylu u Račiněvsi na Ústecku.

Opět platí, že účast na většině prohlídek Archeologického léta je bezplatná, nicméně kvůli kapacitě je nutné si místa zarezervovat.

 Plzeňský kraj

Vlčtejn (7. 7. v 10:00) – Menší hrad s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou sehrál klíčovou roli za husitských válek i na počátku 2. poloviny 14. století, kdy se stal centrem rožmberských držav v regionu. Výklad bude zaměřen nejen na stavební podobu hradu, ale také na rozbor majetkoprávní situace v této oblasti na počátku 2. poloviny 14. století. Prohlídku zříceniny připravuje Fakulta filozofická ZČU a Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha.

Archeoskanzen pravěku Plzeň (23. 7., 24. 7., 20. 8. a 21. 8. v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00)
– Jádro archeoskanzenu v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně sestává z osady starší doby železné (halštatské), kterou tvoří především tři domy (nadzemní sloupový dům a dvě polozemnice), odkryté v západních Čechách. V osadě se dále nachází hrnčířská pec, dvě ohniště a přístřešek s jílem, doprovázejí ji záhony se starými a tradičními odrůdami rostlin. Návštěvníci mohou objekty a stavby vidět celoročně, ale během Archeologického léta si prohlédnou také jejich interiéry a uvidí ukázky rozmanitých činností a řemesel, to vše s odborným výkladem. Některé činnosti si také vyzkoušejí. Prohlídku připravuje Fakulta filozofická ZČU a spolek Oživená (pre)historie.

Ústecký kraj

Račiněves – Vražkov (9. 8. v 16:00) – Takzvanou dlouhou mohylu, pohřební monument z pozdní doby kamenné, představí prohlídka během probíhajícího archeologického výzkumu. Závěr podlouhlé stavby byl v prostoru pískovny v Račiněvsi objeven při záchranných archeologických výzkumech v roce 1998. Mohyla byla dlouhá několik desítek metrů a široká asi šest metrů. Pravděpodobně jde o eneolitickou mohylu podobnou té, která byla prozkoumána již v 70. letech 20. století v Březně u Loun. Konstrukčně jsou tyto mohyly odlišné od těch zkoumaných v loňském roce v nedalekých Dušníkách a Vražkově, ale jsou přibližně stejného stáří. V Čechách se podobných objektů zachovalo velmi málo. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s metodami a postupy terénního archeologického výzkumu, prohlédnout si právě objevené artefakty a poznat nejnovější výsledky interdisciplinárního projektu, zaměřeného právě na výzkum pohřebních monumentů pozdní doby kamenné.

Středočeský kraj

Manský dům hradu Křivoklát (8. 7., 15. 7. a 22. 7. v 10:00) - Na konci 14. století vznikl v severozápadní části areálu hradu Křivoklát opevněný komplex, tvořený plochostropým palácem a obytnou věží, oddělený od prvního hradního nádvoří úzkým komunikačním koridorem. Podle archeologických nálezů sloužil potřebám především ušlechtilých hradních manů, příčinou jeho zániku se stal rozsáhlý požár, který 18. března 1422 zachvátil značnou část hradu a vedl ke vzniku unikátní „pompejské“ situace, která se stala zdrojem jednoho z nejvýznamnějších vzorků středověké hmotné kultury z hradního prostředí v Evropě. Na prohlídku Manského domu a vybraných částí hradu Křivoklát naváže od 13 hodin prohlídka výstavy v Hamouzově statku, kde jsou instalovány nálezy z výzkumu raně středověkého pohřebiště ve Zbečně. Prohlídku připravují Fakulta filozofická ZČU a Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník.

Jihočeský kraj

Kněží hora u Katovic (4. 7. a 11. 7. ve 14:00) - Výšinné sídliště z období pravěku a opevněné hradiště raně středověkého stáří představuje výraznou kulturní památku a jedno z nejrozsáhlejších opevněných sídel raně středověkého období v jižních Čechách. K vidění je celá řada dobře zachovaných terénních objektů vzniklých lidskou činností, zejména fortifikační systémy v podobě několikanásobných valů a příkopů. Hradiště tvoří nejen centrální část, ale také několik předhradí s množstvím různých bran a vstupů. Kromě starších archeologických výzkumů byla tato lokalita zkoumána v letech 2016–2017 při studentských praxích katedry archeologie Fakulty filozofické, díky kterým se podařilo odhalit řadu nových skutečností.

Tvrz Tichá (14. 7. v 11:00) - Středověký opevněný objekt v Tiché se nachází na nejasné hranici mezi hradem a tvrzí a díky více než deset let trvajícímu archeologickému výzkumu se řadí k nejlépe prozkoumaným opevněným středověkým lokalitám v jižních Čechách. V minulých letech procházela Tichá rozsáhlou rekonstrukcí. Obnoveno bylo poslední patro věže a nově bylo v předpolí lokality vystavěno muzeum. V rámci výkladu bude věnována pozornost pravěkým depotům nalezeným v bezprostředním i širším okolí. Součástí prohlídky bude návštěva nově otevřeného muzea. Prohlídku zříceniny připravuje Fakulta filozofická ZČU a Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ve spolupráci s Archeologickým ústavem Jihočeské univerzity a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.

Galerie


Kněží hora u Katovic

lokalita zaniklého Manského domu

tvrz Tichá

zřícenina hradu Vlčtejn

Archoskanzen pravěku Plzeň

dlouhá mohyla Račiněves-Vražkov

Fakulta filozofická

Šárka Stará

01. 07. 2022