Konference připomněla 30 let Asociace univerzit třetího věku České republiky

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Prezident asociace Pavel Helan vyjádřil přání, aby se její i nadále činnost nesla v duchu kolegiální spolupráce a úspěšné činnosti na univerzitní úrovni.

Zástupkyně Univerzity třetího věku ZČU přijaly pozvání a zúčastnily se konference k 30. výročí založení Asociace univerzit třetího věku České republiky. Konala se 2. listopadu v prostorech Senátu Parlamentu ČR, záštitu nad ní převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Touto významnou akcí bychom rádi oslavili dobu existence asociace, která se nás všechny, kteří se zabýváme vzděláváním seniorů na univerzitní úrovni, snaží sdružovat a umožňovat setkávání a výměnu zkušeností v této oblasti. Je rovněž hlavním zastupujícím partnerem při komunikaci s orgány rozhodující o alokování finančních prostředků ze státního rozpočtu na výuku Univerzit třetího věku,“ zahájil konferenci Pavel Helan, prezident Asociace univerzit třetího věku České republiky.

Cílem konference bylo připomenout 30 let činnosti asociace a věnovat se co nejširšímu spektru pohledů na současné vzdělávání lidí v seniorském věku. Konference se zúčastnili zástupkyně a zástupci Univerzit třetího věku a vystoupili na ní přední zástupci organizací zabývajících se seniorským vzděláváním z Česka, Slovenska a Francie a významní odborníci z oblasti filozofie, sociologie, psychologie a pedagogiky.

Příspěvek přednesli prezident mezinárodní asociace univerzit třetího věku AIUTA prof. François Vellas z univerzity Capitole v Toulouse, prezidentka evropské federace seniorských studujících EFOS Nadežda Hrapková z Univerzity Komenského v Bratislavě a prezidentka Asociace univerzit třetího věku na Slovensku Lucia Hrebeňárová ze Žilinské univerzity v Žilině. V odpoledním programu připomenul prezident asociace Pavel Helan historii vzniku a rozvoje univerzit třetího věku i samotné asociace, prof. Anna Hogenová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy se zamyslela nad významem teologie a filozofie pro podzim života a Jiří Hřebíček z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se podělil o zkušenosti s životním stylem seniorů v současném světě internetových médií.

Konferenci ukončil prezident asociace Pavel Helan přáním, aby se její činnost i nadále nesla v duchu kolegiální spolupráce a úspěšné činnosti na univerzitní úrovni. Po skončení oficiálního programu bylo možné vyslechnout přednášku o historii Valdštejnského paláce. 

Galerie


Univerzita třetího věku

Markéta Brůžková

22. 11. 2023