ZČU získá nejvíce prostředků z výzvy Předaplikační výzkum pro ITI

Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) uspěla se dvěma žádostmi ve výzvě Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ze sedmi žadatelů získala ZČU nejvíce finančních prostředků, bezmála 197 milionů korun.

Celková alokace výzvy Předaplikační výzkum pro ITI Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla více než 1,5 miliardy korun. O finanční prostředky se ucházelo celkem dvacet projektů v celkové hodnotě téměř 1,6 miliardy korun, úspěšných projektů bylo dvanáct. Mezi žadateli byly převáženě univerzity, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

ZČU uspěla s projekty Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (INTECOM) a Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI).

Projekt INTECOM bude rozšiřovat výzkumné a vývojové kapacity centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd spojené s technologiemi pro Průmysl 4.0. Projektový tým bude řešit v souladu se strategií RIS3 úlohy zaměřené na vývoj nových inteligentních komponent v oblastech automatizace, robotiky, umělé inteligence, monitorování, diagnostiky a zpracování signálů, jež jsou základními stavebními kameny Průmyslu 4.0. Důležitým aspektem projektu bude úzká spolupráce projektového týmu s firmami zajímajícími se o robotické, řídicí, diagnostické a monitorovací technologie.

Projekt AMTMI nabídne nová technická řešení pro moderní medicínské přístupy, které budou vyvíjeny v úzké spolupráci s odborníky v oblasti medicíny. Předmětem výzkumu bude softwarové modelování biologických dějů s klinickou aplikací, studium mikrostruktury orgánových soustav a jejich zobrazení, tvorba virtuálního modelu člověka pro klinickou a průmyslovou praxi, a vývoj znalostního datového a informačního systému. Cílem projektu je vytvoření matematicko-experimentálního modelového modulu a softwaru, který umožní využití anamnéz pacienta pro vytvoření „pacient-specific" modelu na základě dostupných klinických vyšetření. Cílem je také získat podrobný a přesný popis mikrostruktury tkání (orgánů), kvantifikovat mechanické vlastnosti tkání (modul pružnosti, mezní napětí, deformace) a zpřesnit virtuální model člověka na bázi „multi-body“ systémů a metody konečných prvků.

Cílem výzvy Předaplikační výzkum pro ITI je podpořit řešení výzkumných úkolů ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a produktivity práce s klesajícím podílem monotónních a fyzicky náročných profesí, a k zajištění udržitelného rozvoje. Finanční podpora obou projektů zvýší aplikační potenciál výsledků výzkumu a vývoje ZČU v praxi a povede k její užší spolupráci s aplikační sférou.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

University-wide

Šárka Stará

19. 02. 2018


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021