ZČU získá nejvíce prostředků z výzvy Předaplikační výzkum pro ITI

Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) uspěla se dvěma žádostmi ve výzvě Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ze sedmi žadatelů získala ZČU nejvíce finančních prostředků, bezmála 197 milionů korun.

Celková alokace výzvy Předaplikační výzkum pro ITI Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla více než 1,5 miliardy korun. O finanční prostředky se ucházelo celkem dvacet projektů v celkové hodnotě téměř 1,6 miliardy korun, úspěšných projektů bylo dvanáct. Mezi žadateli byly převáženě univerzity, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

ZČU uspěla s projekty Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (INTECOM) a Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI).

Projekt INTECOM bude rozšiřovat výzkumné a vývojové kapacity centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd spojené s technologiemi pro Průmysl 4.0. Projektový tým bude řešit v souladu se strategií RIS3 úlohy zaměřené na vývoj nových inteligentních komponent v oblastech automatizace, robotiky, umělé inteligence, monitorování, diagnostiky a zpracování signálů, jež jsou základními stavebními kameny Průmyslu 4.0. Důležitým aspektem projektu bude úzká spolupráce projektového týmu s firmami zajímajícími se o robotické, řídicí, diagnostické a monitorovací technologie.

Projekt AMTMI nabídne nová technická řešení pro moderní medicínské přístupy, které budou vyvíjeny v úzké spolupráci s odborníky v oblasti medicíny. Předmětem výzkumu bude softwarové modelování biologických dějů s klinickou aplikací, studium mikrostruktury orgánových soustav a jejich zobrazení, tvorba virtuálního modelu člověka pro klinickou a průmyslovou praxi, a vývoj znalostního datového a informačního systému. Cílem projektu je vytvoření matematicko-experimentálního modelového modulu a softwaru, který umožní využití anamnéz pacienta pro vytvoření „pacient-specific" modelu na základě dostupných klinických vyšetření. Cílem je také získat podrobný a přesný popis mikrostruktury tkání (orgánů), kvantifikovat mechanické vlastnosti tkání (modul pružnosti, mezní napětí, deformace) a zpřesnit virtuální model člověka na bázi „multi-body“ systémů a metody konečných prvků.

Cílem výzvy Předaplikační výzkum pro ITI je podpořit řešení výzkumných úkolů ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a produktivity práce s klesajícím podílem monotónních a fyzicky náročných profesí, a k zajištění udržitelného rozvoje. Finanční podpora obou projektů zvýší aplikační potenciál výsledků výzkumu a vývoje ZČU v praxi a povede k její užší spolupráci s aplikační sférou.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Celouniverzitní

Šárka Stará

19. 02. 2018


International Day přiblížil studium v zahraničí a představil čtyři známé osobnosti

Studenti Studium Univerzita

Zahraniční vztahy

17. 12. 2018

Profesor Antonín Píštěk byl zařazen mezi letecké osobnosti století

Spolupráce Úspěchy

Fakulta strojní

10. 01. 2019

Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - Výzkumné centrum

13. 12. 2018