ZČU získá nejvíce prostředků z výzvy Předaplikační výzkum pro ITI

Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) uspěla se dvěma žádostmi ve výzvě Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ze sedmi žadatelů získala ZČU nejvíce finančních prostředků, bezmála 197 milionů korun.

Celková alokace výzvy Předaplikační výzkum pro ITI Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla více než 1,5 miliardy korun. O finanční prostředky se ucházelo celkem dvacet projektů v celkové hodnotě téměř 1,6 miliardy korun, úspěšných projektů bylo dvanáct. Mezi žadateli byly převáženě univerzity, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

ZČU uspěla s projekty Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (INTECOM) a Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI).

Projekt INTECOM bude rozšiřovat výzkumné a vývojové kapacity centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd spojené s technologiemi pro Průmysl 4.0. Projektový tým bude řešit v souladu se strategií RIS3 úlohy zaměřené na vývoj nových inteligentních komponent v oblastech automatizace, robotiky, umělé inteligence, monitorování, diagnostiky a zpracování signálů, jež jsou základními stavebními kameny Průmyslu 4.0. Důležitým aspektem projektu bude úzká spolupráce projektového týmu s firmami zajímajícími se o robotické, řídicí, diagnostické a monitorovací technologie.

Projekt AMTMI nabídne nová technická řešení pro moderní medicínské přístupy, které budou vyvíjeny v úzké spolupráci s odborníky v oblasti medicíny. Předmětem výzkumu bude softwarové modelování biologických dějů s klinickou aplikací, studium mikrostruktury orgánových soustav a jejich zobrazení, tvorba virtuálního modelu člověka pro klinickou a průmyslovou praxi, a vývoj znalostního datového a informačního systému. Cílem projektu je vytvoření matematicko-experimentálního modelového modulu a softwaru, který umožní využití anamnéz pacienta pro vytvoření „pacient-specific" modelu na základě dostupných klinických vyšetření. Cílem je také získat podrobný a přesný popis mikrostruktury tkání (orgánů), kvantifikovat mechanické vlastnosti tkání (modul pružnosti, mezní napětí, deformace) a zpřesnit virtuální model člověka na bázi „multi-body“ systémů a metody konečných prvků.

Cílem výzvy Předaplikační výzkum pro ITI je podpořit řešení výzkumných úkolů ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a produktivity práce s klesajícím podílem monotónních a fyzicky náročných profesí, a k zajištění udržitelného rozvoje. Finanční podpora obou projektů zvýší aplikační potenciál výsledků výzkumu a vývoje ZČU v praxi a povede k její užší spolupráci s aplikační sférou.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Celouniverzitní

Šárka Stará

19. 02. 2018


Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Nahlédněte s novou publikací do dějin Plzně a Plzeňského kraje

Studenti Studium Veřejnost

Univerzitní knihovna

17. 06. 2020