Hejtman ocenil i pedagogy ZČU

Při příležitosti Dne učitelů ocenil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard úspěšné pedagogy. Byli mezi nimi také Zdeňka Chocholoušková a Věra Knappová z Fakulty pedagogické a Miroslav Lávička z Fakulty aplikovaných věd.
28. března, v den výročí narození J. A. Komenského, slavíme Den učitelů. Připomenut ho mělo také ocenění úspěšných pedagogů, které se uskutečnilo na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Mezi třiceti oceněnými učiteli ze škol a školských zařízení z celého regionu byli také tři pedagogové ZČU. Za jejich práci při přípravě budoucích učitelů jim poděkoval hejtman Josef Bernard, jeho náměstkyně pro oblast školství Ivana Bartošová a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

Ocenění pedagogové:

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum a projekty Fakulty pedagogické ZČU

Od své promoce na plzeňské pedagogické fakultě se věnuje učitelské profesi. Nejprve jako středoškolská profesorka, v současnosti připravuje budoucí učitele na Fakultě pedagogické ZČU. Zabývá se botanikou a výsledky její práce jsou nesmírně bohaté. Kromě výuky v Plzni přednáší také na Univerzitě Karlově v Praze. Je autorkou nebo spoluautorkou několika učebnic a didaktických materiálů pro učitele. Intenzivně se věnuje práci se studenty. Významný podíl její práce tvoří příprava talentovaných studentů a mládeže ze škol, například v rámci projektu Podpora talentů v Plzeňském kraji. Podílí se také na Dnech vědy a techniky, pro studenty Plzeňského a Karlovarského kraje připravila celou řadu populárně vědeckých přednášek a vedla několik přírodovědných exkurzí. Je lektorkou Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a Národního institutu pro další vzdělávání v Plzni. Úzce spolupracuje s plzeňskou zoologicku a botanickou zahradou. Je odbornou poradkyní komise pro životní prostředí města Plzně. Pracuje v redakčních radách časopisů Arnica a Biologie, chemie, zeměpis.

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Pracuje na katedře tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, jíž je sama absolventkou. Kromě svých povinností, které plynou z pracovního zařazení na katedře se dlouhodobě prostřednictvím sdružení Procit, z.s., věnuje dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. Pro spolek Procit vedla od jeho založení kroužek sportovních aktivit, sportovně-vzdělávací víkendové akce pro celé rodiny a další volnočasové aktivity, včetně pořádání charitativního běhu Run for Procit. Na základě potřeb dětí i rodin založila oddíl aplikovaných pohybových aktivit při Univerzitním sportovním klubu ZČU, který byl následně zaregistrován v českém Hnutí speciálních olympiád. Děti mohou díky tomu sportovat a zažívat úspěch stejně jako jejich nepostižení vrstevníci. Do všech těchto aktivit se ve velké míře pod vedením Věry Knappové zapojují studenti tělesné výchovy FPE ZČU jako organizátoři, trenéři a pomocníci.

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., proděkan pro rozvoj a legislativu Fakulty aplikovaných věd (FAV).

Miroslav Lávička působí od roku 1994 jako akademický pracovník Západočeské univerzity, nejprve jako odborný asistent na FPE, od roku 2002 jako odborný asistent a později jako docent na FAV. Kromě své aktuální specializace na aplikovanou geometrii rovněž stále aktivně působí a publikuje v oblasti vyučování matematiky. Dlouhodobě se věnuje práci s talentovanými studenty, zejména prostřednictvím plzeňské organizace Jednoty českých matematiků a fyziků. Je členem krajské komise matematické olympiády, podílí se na akcích orientovaných na podporu talentované mládeže a na zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů. Od roku 2004 je jedním z hlavních organizátorů a členem programového výboru celostátní konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. V posledním období se intenzivně věnuje přípravě materiálů pro získání akreditace programu učitelství matematiky a fyziky pro střední školy.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

28.03.18


Západočeská univerzita se při Týdnu vědy a techniky otevře veřejnosti


Celouniverzitní

76

10.10.18


Codeweek představí programování


Fakulta aplikovaných věd

36

15.10.18


Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí


Fakulta aplikovaných věd

108

18.10.18