Hejtman ocenil i pedagogy ZČU

Při příležitosti Dne učitelů ocenil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard úspěšné pedagogy. Byli mezi nimi také Zdeňka Chocholoušková a Věra Knappová z Fakulty pedagogické a Miroslav Lávička z Fakulty aplikovaných věd.
28. března, v den výročí narození J. A. Komenského, slavíme Den učitelů. Připomenut ho mělo také ocenění úspěšných pedagogů, které se uskutečnilo na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Mezi třiceti oceněnými učiteli ze škol a školských zařízení z celého regionu byli také tři pedagogové ZČU. Za jejich práci při přípravě budoucích učitelů jim poděkoval hejtman Josef Bernard, jeho náměstkyně pro oblast školství Ivana Bartošová a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

Ocenění pedagogové:

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum a projekty Fakulty pedagogické ZČU

Od své promoce na plzeňské pedagogické fakultě se věnuje učitelské profesi. Nejprve jako středoškolská profesorka, v současnosti připravuje budoucí učitele na Fakultě pedagogické ZČU. Zabývá se botanikou a výsledky její práce jsou nesmírně bohaté. Kromě výuky v Plzni přednáší také na Univerzitě Karlově v Praze. Je autorkou nebo spoluautorkou několika učebnic a didaktických materiálů pro učitele. Intenzivně se věnuje práci se studenty. Významný podíl její práce tvoří příprava talentovaných studentů a mládeže ze škol, například v rámci projektu Podpora talentů v Plzeňském kraji. Podílí se také na Dnech vědy a techniky, pro studenty Plzeňského a Karlovarského kraje připravila celou řadu populárně vědeckých přednášek a vedla několik přírodovědných exkurzí. Je lektorkou Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a Národního institutu pro další vzdělávání v Plzni. Úzce spolupracuje s plzeňskou zoologicku a botanickou zahradou. Je odbornou poradkyní komise pro životní prostředí města Plzně. Pracuje v redakčních radách časopisů Arnica a Biologie, chemie, zeměpis.

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Pracuje na katedře tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, jíž je sama absolventkou. Kromě svých povinností, které plynou z pracovního zařazení na katedře se dlouhodobě prostřednictvím sdružení Procit, z.s., věnuje dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. Pro spolek Procit vedla od jeho založení kroužek sportovních aktivit, sportovně-vzdělávací víkendové akce pro celé rodiny a další volnočasové aktivity, včetně pořádání charitativního běhu Run for Procit. Na základě potřeb dětí i rodin založila oddíl aplikovaných pohybových aktivit při Univerzitním sportovním klubu ZČU, který byl následně zaregistrován v českém Hnutí speciálních olympiád. Děti mohou díky tomu sportovat a zažívat úspěch stejně jako jejich nepostižení vrstevníci. Do všech těchto aktivit se ve velké míře pod vedením Věry Knappové zapojují studenti tělesné výchovy FPE ZČU jako organizátoři, trenéři a pomocníci.

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., proděkan pro rozvoj a legislativu Fakulty aplikovaných věd (FAV).

Miroslav Lávička působí od roku 1994 jako akademický pracovník Západočeské univerzity, nejprve jako odborný asistent na FPE, od roku 2002 jako odborný asistent a později jako docent na FAV. Kromě své aktuální specializace na aplikovanou geometrii rovněž stále aktivně působí a publikuje v oblasti vyučování matematiky. Dlouhodobě se věnuje práci s talentovanými studenty, zejména prostřednictvím plzeňské organizace Jednoty českých matematiků a fyziků. Je členem krajské komise matematické olympiády, podílí se na akcích orientovaných na podporu talentované mládeže a na zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů. Od roku 2004 je jedním z hlavních organizátorů a členem programového výboru celostátní konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. V posledním období se intenzivně věnuje přípravě materiálů pro získání akreditace programu učitelství matematiky a fyziky pro střední školy.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

28. 03. 2018


Ani na pražském festivalu Maker Faire Prague nechyběl Smart Train

Další vzdělávání Festival Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

01. 07. 2019

NTC realizovalo mezinárodní workshop o fotoemisi

Konference Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

02. 07. 2019

Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2019