Hejtman Josef Bernard poděkoval učitelům

Úspěchy Zaměstnanci

Při příležitosti Dne učitelů ocenil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a jeho náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová 27 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. Byli mezi nimi také tři zástupci Fakulty pedagogické Západočeské univerzity.

„Situace ve školství není pro pedagogy vždy uspokojivá a já jsem velmi rád, že alespoň touto cestou můžeme ocenit jejich náročnou práci, mnohdy společensky dehonestovanou. Je to práce a poslání, protože právě vzdělávání mladé generace a vzdělání vůbec je pilířem společnosti,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Pamětní medaili hejtmana a děkovný list tak ve čtvrtek 28. března během slavnostního setkání na Krajském úřadě Plzeňského kraje převzali také:

PaedDr. Petr Mach, CSc. katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Učitelské vzdělání nabyté na Pedagogické fakultě v Plzni si v praxi začal ověřovat nejdříve v chebském pohraničí. Na katedru technické výchovy se na počátku sedmdesátých let minulého století vrátil a v roce 1998 se stal jejím vedoucím. Katedru pak vedl až do roku 2014.

Jeho hlavním oborem je didaktika odborných předmětů. Disertační práce „Příklad modulárního systému výuky technických předmětů“ se stala základem dnes používaného modulárního uspořádání školních vzdělávacích programů na středních školách. Do metodiky odborných předmětů zavedl využívání případových studií didaktických situací. Jde o spojení microteachingu a videoteachingu. Závěry jeho výzkumu případových studií byly publikovány v prestižním časopisu Computer science.

Je členem mezinárodní společnosti pro technické vzdělávání ITEA (International Technology Education Association) v USA a obdobné evropské společnosti EGTB. Je jedním ze zakladatelů české sekce TTnet a členem její expertní skupiny pro tvorbu profesního standardu učitele odborných předmětů. V mezinárodním projektu WOW (World of Work), na němž spolupracovaly kromě České republiky a Německo a Slovensko, vykonával funkci koordinátora za ČR a ZČU v Plzni.

Jméno Petra Macha je úzce spojeno se založením mezinárodní studentské prestižní odborné konference Olympiáda techniky Plzeň. V letošním roce proběhne její čtrnáctý ročník a zúčastní se jí studenti a akademici z Polska, Německa, Slovinska, Ruské federace, Slovenska a Řecka.

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. katedra českého jazyka a literatury

Svoji pedagogickou dráhu zahájil profesor Viktor Viktora na Střední všeobecně vzdělávací škole v Domažlicích.

Přípravě učitelů se věnuje od roku 1968, kdy nastoupil na katedru českého jazyka a literatury plzeňské pedagogické fakulty, kde působí dodnes, od roku 2000 jako její vedoucí. Nejprve zastával pozici odborného asistenta, po úspěšné habilitaci byl jmenován docentem pro obor slovanské literatury-česká literatura a v roce 2006 byl na návrh Univerzity Palackého v Olomouci jmenován profesorem téhož oboru. Viktor Viktora se aktivně podílel na vzniku Západočeské univerzity, v letech 19901994 byl proděkanem Pedagogické fakulty a následující čtyři roky prorektorem ZČU.  

Za dobu padesátileté pedagogické dráhy se tisícům studentek a studentů snažil zprostředkovat odkaz humanistického poselství i estetické působení děl české literatury i literatur světových. Vedl či oponoval několik set bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací.

Věnoval se také popularizaci literatury, je autorem nebo spoluautorem 18 knižních publikací, několika set odborných studií, přes tisíc popularizačních článků, několika set činoherních divadelních recenzí, přednesl desítky referátů na vědeckých konferencích a více než 1 200 přednášek pro veřejnost.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. katedra výtvarné kultury

Na základních a středních školách vyučoval od roku 1979, deset poté začal kromě toho působit i na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jako oborový didaktik a od té doby se zaměřuje na problém spojování teorie s praxí ve vzdělávání, zejména v přípravě učitelů. Kromě pražské pedagogické fakulty se přípravě učitelů věnval na pedagogických fakultách v Brně a v Plzni.

V devadesátých letech připravil a v praxi odzkoušel reflektivní a tvořivý vzdělávací přístup zaměřený na rozvoj komunikačních a metakognitivních schopností zejména u předškoláků a mladších školáků. Metodika tohoto přístupu byla v roce 2018 přeložena do holandštiny a v současné době se zavádí v nizozemském předškolním vzdělávání.

V roce 1999 publikoval knihu Hodnocení v současné škole, která u nás poprvé soustavně rozpracovala systém dnes celosvětově upřednostňovaného formativního hodnocení a byla v tomto pojetí první monografií svého druhu.

V roce 2013 publikoval společně se Stanislavem Štechem, Vladimírem Chrzem a dalšími spoluautory knihu Tvorba jako způsob poznávání, která připravila základy pro koncepci transdisciplinárního přístupu k oborovým didaktikám. Byla teoretickou oporou pro publikaci Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení uznalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Tato publikace vznikala ve spolupráci brněnské a plzeňské pedagogické fakulty a v Plzni se stala základem pro inovace v koncepci přípravy učitelů.

Se jménem Jana Slavíka je spojena nová koncepce přípravy učitelů v Plzni zdůrazňující provázanost všech složek přípravy pedagogů po celou dobu studia s akcentem na oborové didaktiky a reflektivní pedagogickou praxi.

Galerie


Ocenění při příležitosti Dne učitelů převzalo 27 pedagogů.

Součástí programu byla módní přehlídka studentek Integrované střední školy živnostenské, Plzeň.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

29. 03. 2019


Zástupci vysokých škol diskutovali o koronavirové krizi a o tom, co dělat dál

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

18. 09. 2020

Zapojte se do průzkumu Postoj autorů k open access publikování

Univerzita Věda Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

23. 09. 2020

Studenti dostali od rektora na uvítanou nealko

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

21. 09. 2020