Česko-bavorskou spolupráci stvrdil podpis memoranda na ZČU

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Memorandum svými podpisy stvrdili rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček, prezident Obchodní a průmyslové komory (IHK) Regensburg Michael Matt a předseda představenstva této komory Jürgen Helmes a za Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru Praha (ČNOPK) prezident Jörg Mathew a předseda představenstva Bernard Bauer.

Regionální kancelář IHK Regensburg a ČNOPK spolupracují se ZČU už několik let. V posledním roce došlo k významnému zintenzivnění spolupráce, která navíc dostala jasnou strukturu v rámci platformy „Science & Industry“. Podpisem memoranda se smluvní strany zavázaly spolupracovat v rámci této platformy a společně tak vylepšovat podmínky pro výzkum, vývoj a inovace, rozvoj studijních programů a transferu technologií a znalostí, a to na regionální a přeshraniční úrovni.

„Spolupráce s bavorskými firmami a institucemi v oblasti smluvního výzkumu, transferu technologií nebo studentských mobilit je pro rozvoj Západočeské univerzity velmi důležitá a partnerství s průmyslovými komorami je logickou cestou, jak ji udržovat a posilovat. Podpisem memoranda nyní dáváme naší spolupráci i formální ukotvení a věřím, že i ještě intenzivnější náplň,“ uvedl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Podpis memoranda o spolupráci se Západočeskou univerzitou vítá i prezident Obchodní a průmyslové komory Regensburg Michael Matt. „Přeshraniční spolupráce je jedinečná šance jak etablovat a vyprofilovat společný hospodářský prostor východní Bavorsko a západní Čechy v rámci Evropy jako inovativní a konkurenceschopný příhraniční region," řekl.

Subjekty si stanovily pět klíčových oblastí, v nichž se bude spolupráce uskutečňovat. První z nich je aplikovaný výzkum, tedy podpora smluvního výzkumu, transferu technologií a spolupráce ZČU s podniky na obou stranách společné hranice ČR a Bavorska. Druhou oblastí je budování značky zaměstnavatele a nábor, a to zaměřený jak na absolventy, kteří budou lépe připraveni uplatnit se na trhu práce, tak na získávání středoškolských studentů ke studiu na ZČU. V loňském roce tak například vzniklo několik videomedailonků úspěšných absolventů ZČU zaměstnaných v německých firmách, letos na ně naváže dalších pět. Německé podniky také navazují kontakty se studenty zadáváním témat bakalářských a diplomových prací.  V oblasti zaměřené na rozvoj lidských zdrojů jde například o zvýšení zájmu studentů o německý jazyk. Některé německé podniky se proto rozhodly, že finančně podpoří výuku němčiny, konkrétně jsou to v současné době ZF Engineering, Alfmeier, Streicher, Konplan a MBTech. Takto dotovaná výuka bude na ZČU probíhat od zimního semestru ak. roku 2019/2020. Smluvní strany dále budou vyvíjet aktivity ke zvýšení zájmu o studium technických oborů na Západočeské univerzitě v Plzni a spolupracovat při vytváření kontaktů, kde je cílem vybudovat silné vazby s německými podniky působícími v Plzeňském kraji a spolupracovat s nimi při tvorbě studijních programů.

V závěru setkání se partneři dohodli, že se chtějí aktivně zapojit a vstupovat do přípravy programového období EU 2021 – 2027, a společně tak posílit své šance na úspěch při prosazování aktuálních témat v oblasti vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací.

 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora je součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor a aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Již od roku 1993 podporuje prostřednictvím širokého portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh a německé firmy při vstupu na trh český. Z pověření německého ministerstva hospodářství nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností. IHK Regensburg zastupuje zájmy svých členských firem, kterým v rámci podpory podnikání poskytuje četné nabídky servisu.

Obchodní a průmyslová komora Regensburg je samosprávní instituce regionálního hospodářství pro regiony Horní Falc a v okrese Kelheim, která zastupuje společný zájem svých členských firem. IHK Regensburg je veřejnoprávním subjektem.

Západočeská univerzita je veřejnou vysokou školou, která poskytuje vysokoškolské vzdělání a zároveň vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost, jak v oblasti teoretického, tak aplikovaného výzkumu. V akademickém roce 2018/19 ji navštěvuje přes 11 tisíc studentů.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 04. 2019


Katedra informatiky a výpočetní techniky zkoumá propojení žurnalistiky a umělé inteligence

Spolupráce

Fakulta aplikovaných věd

16. 07. 2019

Fakulta elektrotechnická uspořádala konferenci věnovanou průmyslovému inženýrství

Konference Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

26. 07. 2019

Rektor Miroslav Holeček jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem

Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019