Odborníci Fakulty filozofické ZČU pomáhají řešit problémy spojené s integrací cizinců

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Odborníci z Fakulty filozofické (FF) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se účastní dvou mezinárodních projektů zaměřených na otázky integrace cizinců. Jeden se týká česko‑bavorského prostoru, druhý je zaměřen na zmírnění negativních dopadů rozvoje průmyslových zón na obce ležící v jejich blízkosti.

Projekt Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení, který realizuje katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s univerzitou Bayreuth, se zabývá problematikou migrace a integrace v česko‑bavorském příhraničí v návaznosti na události související s tzv. migrační krizí. „Přestože dopad těchto událostí je v praxi podstatně výraznější na německé straně, je i v České republice otázka migrace a integrace cizinců velmi aktuálním tématem zejména v souvislosti s pracovní migrací do Plzeňského kraje,“ říká Jan Pěchota z katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU. Kromě něj je do projektu průběžně zapojeno dalších sedm jeho kolegů, a to nejen z katedry blízkovýchodních studií, ale i z katedry germanistiky a slavistiky, katedry antropologie a katedry sociologie. 

Jedním z primárních cílů projektu je propojení organizací z obou stran společné hranice, aby v otázce integrace cizinců a bezproblémového soužití s hostitelskou společností docházelo k vzájemnému předávání dobré praxe. Vytváří se tedy přeshraniční síť, která propojuje obce, lokální i nadregionální instituce a občanskou společnost včetně neziskového sektoru. „V rámci této sítě se konají workshopy a tematicky zaměřená setkání, jejichž účastníci si předávají zkušenosti z praxe a ověřené teoretické přístupy, které se společně hodnotí a diskutuje se o jejich přenositelnosti a možné aplikaci,“ popisuje Jan Pěchota. Výsledkem projektu tak budou i migrační a integrační strategie, které budou moci být použity jako vzorové i v jiných příhraničních oblastech.

Odborníci provádějí i analytickou činnost a připravují a uveřejňují studií a odborné materiály. „Jedná se například o analýzy legislativního zakotvení migrace a integrace, výstupy z terénních výzkumů a rozhovorů s migranty, analýzy činnosti neziskového sektoru nebo studie zabývající se negativními jevy v české společnosti ve spojitosti s takzvanou migrační krizí,“ uvádí Jan Pěchota.

V rámci spolupráce mezi univerzitami v Plzni a Bayreuthu se konají výměnné přednášky odborníků, workshopy pro studenty a katedra plánuje také přeshraniční stáže studentů a přednášky pro studenty středních škol.

Asociovanými partnery v tomto projektu jsou na české straně Ministerstvo vnitra České republiky, Diecézní charita Plzeň a Člověk v tísni, o. p. s., na německé straně pak Policejní prezidium Horní Franky a Diakonie Weiden. Mezi pravidelné účastníky konferencí a workshopů patří zástupci jednotlivých odborů Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského kraje, zemského okresu Kulmbach a řady nevládních neziskových organizací a občanských iniciativ z obou zemí.

Projekt probíhá od 1. září 2017 do 31. srpna 2020 a je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.


Projekt Arrival Regions, do kterého je také zapojena katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, tematicky navazuje na projekt Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním prostoru a experti v něm využívají již získané zkušenosti, know-how a kontakty. Hlavním partnerem je Institut pro regionální geografii v Lipsku a kromě ZČU se projektu účastní dalších dvanáct partnerů z Itálie, Polska, Chorvatska a Slovinska.

Připravovaná pilotní část projektu je zaměřena na uplatnění sociálních inovací v praxi prostřednictvím Koordinačního střediska integračních aktivit pro region Tachovska. To by mělo začít fungovat od začátku roku 2020. „Koordinační středisko se bude zabývat negativními dopady rozvoje průmyslových zón na obce v jejich blízkosti a bude aktivně přistupovat k jejich řešení,“ vysvětluje Jan Pěchota.  

Středisko bude jednak mapovat současnou situaci, kapacity ubytování, škol a lékařů, dopravní zatížení a pocitovou bezpečnost občanů,“ uvádí Jan Pěchota. Další činností střediska podle něj bude zprostředkování komunikace a propojování místních aktérů s nadregionálními organizacemi a institucemi, aby jednotlivé oblasti mohly využívat již existující nástroje a programy.

„Vzhledem k tomu, že pro bezproblémové soužití s majoritní společností je nutná integrace přicházejících cizinců, budou probíhat také integračních školení a kurzy, které budou mít za cíl usnadnit orientaci cizinců ve společnosti,“ zmiňuje Jan Pěchota další náplň koordinačního střediska. Důležitou součástí aktivit je i propojení se sociální prací v terénu. Mapování situace, síťování a sociální práce by tak měly přispět jednak k odhalení specifických problémů i k vytvoření doporučení aplikovatelných v různých oblastech a jejich průběžnému ověřování v praxi.

Doba trvání projektu je od 1. dubna 2019 do 31. března 2022. Projekt je financován z Programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

25. 06. 2019


Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020

Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020

Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

07. 05. 2020