Odborníci Fakulty filozofické ZČU pomáhají řešit problémy spojené s integrací cizinců

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Odborníci z Fakulty filozofické (FF) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se účastní dvou mezinárodních projektů zaměřených na otázky integrace cizinců. Jeden se týká česko‑bavorského prostoru, druhý je zaměřen na zmírnění negativních dopadů rozvoje průmyslových zón na obce ležící v jejich blízkosti.

Projekt Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení, který realizuje katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s univerzitou Bayreuth, se zabývá problematikou migrace a integrace v česko‑bavorském příhraničí v návaznosti na události související s tzv. migrační krizí. „Přestože dopad těchto událostí je v praxi podstatně výraznější na německé straně, je i v České republice otázka migrace a integrace cizinců velmi aktuálním tématem zejména v souvislosti s pracovní migrací do Plzeňského kraje,“ říká Jan Pěchota z katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU. Kromě něj je do projektu průběžně zapojeno dalších sedm jeho kolegů, a to nejen z katedry blízkovýchodních studií, ale i z katedry germanistiky a slavistiky, katedry antropologie a katedry sociologie. 

Jedním z primárních cílů projektu je propojení organizací z obou stran společné hranice, aby v otázce integrace cizinců a bezproblémového soužití s hostitelskou společností docházelo k vzájemnému předávání dobré praxe. Vytváří se tedy přeshraniční síť, která propojuje obce, lokální i nadregionální instituce a občanskou společnost včetně neziskového sektoru. „V rámci této sítě se konají workshopy a tematicky zaměřená setkání, jejichž účastníci si předávají zkušenosti z praxe a ověřené teoretické přístupy, které se společně hodnotí a diskutuje se o jejich přenositelnosti a možné aplikaci,“ popisuje Jan Pěchota. Výsledkem projektu tak budou i migrační a integrační strategie, které budou moci být použity jako vzorové i v jiných příhraničních oblastech.

Odborníci provádějí i analytickou činnost a připravují a uveřejňují studií a odborné materiály. „Jedná se například o analýzy legislativního zakotvení migrace a integrace, výstupy z terénních výzkumů a rozhovorů s migranty, analýzy činnosti neziskového sektoru nebo studie zabývající se negativními jevy v české společnosti ve spojitosti s takzvanou migrační krizí,“ uvádí Jan Pěchota.

V rámci spolupráce mezi univerzitami v Plzni a Bayreuthu se konají výměnné přednášky odborníků, workshopy pro studenty a katedra plánuje také přeshraniční stáže studentů a přednášky pro studenty středních škol.

Asociovanými partnery v tomto projektu jsou na české straně Ministerstvo vnitra České republiky, Diecézní charita Plzeň a Člověk v tísni, o. p. s., na německé straně pak Policejní prezidium Horní Franky a Diakonie Weiden. Mezi pravidelné účastníky konferencí a workshopů patří zástupci jednotlivých odborů Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského kraje, zemského okresu Kulmbach a řady nevládních neziskových organizací a občanských iniciativ z obou zemí.

Projekt probíhá od 1. září 2017 do 31. srpna 2020 a je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.


Projekt Arrival Regions, do kterého je také zapojena katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, tematicky navazuje na projekt Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním prostoru a experti v něm využívají již získané zkušenosti, know-how a kontakty. Hlavním partnerem je Institut pro regionální geografii v Lipsku a kromě ZČU se projektu účastní dalších dvanáct partnerů z Itálie, Polska, Chorvatska a Slovinska.

Připravovaná pilotní část projektu je zaměřena na uplatnění sociálních inovací v praxi prostřednictvím Koordinačního střediska integračních aktivit pro region Tachovska. To by mělo začít fungovat od začátku roku 2020. „Koordinační středisko se bude zabývat negativními dopady rozvoje průmyslových zón na obce v jejich blízkosti a bude aktivně přistupovat k jejich řešení,“ vysvětluje Jan Pěchota.  

Středisko bude jednak mapovat současnou situaci, kapacity ubytování, škol a lékařů, dopravní zatížení a pocitovou bezpečnost občanů,“ uvádí Jan Pěchota. Další činností střediska podle něj bude zprostředkování komunikace a propojování místních aktérů s nadregionálními organizacemi a institucemi, aby jednotlivé oblasti mohly využívat již existující nástroje a programy.

„Vzhledem k tomu, že pro bezproblémové soužití s majoritní společností je nutná integrace přicházejících cizinců, budou probíhat také integračních školení a kurzy, které budou mít za cíl usnadnit orientaci cizinců ve společnosti,“ zmiňuje Jan Pěchota další náplň koordinačního střediska. Důležitou součástí aktivit je i propojení se sociální prací v terénu. Mapování situace, síťování a sociální práce by tak měly přispět jednak k odhalení specifických problémů i k vytvoření doporučení aplikovatelných v různých oblastech a jejich průběžnému ověřování v praxi.

Doba trvání projektu je od 1. dubna 2019 do 31. března 2022. Projekt je financován z Programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

25. 06. 2019


Univerzitní knihovna pořádá tradiční sbírku knih, tentokrát pro vězně. Zapojit se může každý

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Univerzitní knihovna

06. 02. 2020

Západočeská univerzita má nového partnera v Japonsku

Spolupráce Univerzita

Fakulta elektrotechnická

11. 02. 2020

Fakulta zdravotnických studií se připojila ke spolupráci na celosvětové kampani Nursing Now

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta zdravotnických studií

20. 02. 2020