Rektor Miroslav Holeček jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem

Spolupráce Univerzita

Ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády ČR Karel Havlíček navštívil v pátek 19. července Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU). Rektor Miroslav Holeček ho pozval, aby ho seznámil s aktivitami univerzity s důrazem na aplikovaný výzkum, přípravu nových projektů v rámci dotačních titulů a spolupráci s průmyslovou praxí a veřejným sektorem.

Hned v úvodu setkání, jehož se zúčastnili také prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík a prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová, ocenil ministr Karel Havlíček vysokou míru spolupráce ZČU s firmami a dobré výsledky směrem k transferu a smluvnímu výzkumu. V souvislosti s tím zdůraznil význam ZČU pro Plzeňský a Karlovarský kraj a její silné postavení z pohledu spolupráce s místním průmyslem a veřejným sektorem. Připomněl také dominantní roli sousedního bavorského regionu z hlediska jeho podílu na celkové hodnotě HDP v Německu, a tudíž nutnou motivaci a strategii ZČU nasměrovat své aktivity do tohoto regionu. V souvislosti s tím ocenil současné aktivity a budoucí plány ZČU v Bavorsku, jak co se týče spolupráce v oblasti školství, tak v oblasti průmyslu.     

Rektor Miroslav Holeček představil místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi činnost výzkumných center ZČU a jejich účast na domácích dotačních projektech a také na projektech Horizon Europe. Detailnější informaci obdržel ministr o aktivitách center s důrazem na spolupráci s průmyslovou praxí.

Dále rektor Miroslav Holeček informoval ministra průmyslu o zapojení ZČU do pre-screeningu strategických projektů pro příští plánovací období. Ten potvrdil, že tyto indikativní projektové záměry umožní zmapovat situaci a ministerstvo školství a vláda ČR bude s těmito informacemi pracovat pro svá další jednání v Bruselu. Ministr upozornil, že klíčové pro nové výzvy EU v další dotační periodě bude téma udržitelnosti a udržitelného rozvoje.

Za velmi důležitou část fungování vysokých škol považuje Karel Havlíček internacionalizaci. Ta má podle něj význam jak pro hodnocení vysokých škol, tak význam finanční. Školy musejí podle něj k zahraničním studentům směřovat svůj marketing a musejí být připravené na výuku zahraničních studentů – nabídkou studijních programů v angličtině i vybudováním infrastruktury pro zahraniční studenty a akademiky. Zdůraznil, že akreditované programy v cizím jazyce představují pro univerzity lepší hodnocení a šanci na získání většího množství studentů.  

Hovořilo se také o potřebě snížení administrativy v rámci akreditací a v rámci administrativní přípravy nových dotačních projektů i o efektivitě fungování výzkumných center.

I přes časové omezení návštěvy na ZČU, po níž ministr Karel Havlíček zamířil do Bavorska, se mohla uskutečnit také krátká návštěva laboratoří materiálového výzkumu ve výzkumném centru NTC.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

19. 07. 2019


Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

30. 06. 2020

SmartCAMPUS ZČU využívá pokročilejší cloudový systém

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 07. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020