ZČU připravuje nový strategický záměr

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Kam chceme směřovat? Jakých milníků chceme dosáhnout? Co je na naší cestě důležité? Takové otázky si kladou jak jednotlivci, tak firmy a instituce. Vytyčují si svůj směr, jímž se chtějí ubírat, a poslání, které chtějí naplňovat. Západočeská univerzita se právě v takovém strategicky významném a určujícím okamžiku nachází. Stojí totiž před úkolem zformulovat strategický plán na období 2021–2025.

Mohlo by se zdát, že poslání univerzity je jasné. Univerzity jsou instituce poskytující vysokoškolské vzdělání, opřené o špičkovou vědu a výzkum, které mají v nejrůznějších oblastech ještě významný přesah do společnosti. Oblast vzdělání se ale s měnícím se světem, s proměnou společnosti, způsobu života a dalších, například technologických aspektů musí nutně posouvat kupředu. Nelze se tvářit, že oblasti školství se společenské a technologické změny netýkají. Naopak, právě školy by je měly vždy včas vycítit a dokázat na ně reagovat.

Při rozhovorech s mladými lidmi je zřetelné, že daleko intenzivněji než předchozí generace mají obavu o budoucnost světa. Apelují přitom na zodpovědnost politiků i osobní zodpovědnost každého jednotlivce. To, jak bude náš společný svět vypadat, mají ve svých rukou z velké části právě mladí lidé. Posláním univerzity je kvalitně je připravit na to, aby v tomto úkolu obstáli. Volba školy, které dají svoji důvěru, aby je vzdělala v oblastech klíčových pro jejich budoucnost, je pro ně tedy zásadním rozhodnutím.

ZČU chce mladým lidem vzkázat, že je univerzitou, která si jejich důvěru zaslouží, univerzitou, která dokáže nabídnout moderní interdisciplinární studijní programy, v nichž získají vzdělání opřené o kvalitní znalosti, pochopí mezioborové souvislosti a dostanou příležitost spolupracovat napříč obory a profesně i lidsky vyrůst. Připraví je také na to, aby již za studia sami mohli aktivně vstupovat do celospolečenské diskuse o významných otázkách a tím rovněž účinně a pozitivně utvářet svět, v němž budou žít.

Strategický plán pro roky 2021 – 2025 je ve fázi příprav. Zodpovědný za jeho podobu bude tým jmenovaný rektorem ZČU. Do úvodních diskusí, směřujících k formulaci vize ZČU, měla možnost vstoupit i širší akademická obec, kterou vedení univerzity oslovilo prostřednictvím jednotlivých součásti a předsedů fakultních senátů.

Celouniverzitní

Šárka Stará

16. 01. 2020


Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020

Systém BASIL z FAV bude pomáhat nesoběstačným lidem ovládat počítač mozkem

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2020

„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020