Západočeská univerzita má dva nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Mezi osmdesáti profesory, kteří dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberty Plagy převzali v pražském Karolinu jmenovací profesorský dekret, jsou také dva pedagogové Západočeské univerzity v Plzni. Miroslav Lávička z Fakulty aplikovaných věd a Miroslav Plevný z Fakulty ekonomické.

Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 

Byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), a to pro obor Aplikovaná matematika. Miroslav Lávička působí na ZČU již od roku 1994, nejprve jako odborný asistent na Fakultě pedagogické, od roku 2002 na Fakultě aplikovaných věd, kde byl v roce 2011 habilitován v oboru Aplikovaná matematika. V letech 2005‑2014 pracoval jako vedoucí oddělení geometrie katedry matematiky, od roku 2016 vede oddělení VP5: Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů evropského centra excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost. V letech 2014-2017 zastával funkci děkana Fakulty aplikovaných věd, aktuálně pracuje jako proděkan pro rozvoj a legislativu.

Odborná specializace Miroslava Lávičky spadá do oblasti geometrického modelování (Computer Aided Geometric Design). Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje jak na teoretické, tak i aplikační problémy této disciplíny. Vědecký přínos a hlavní vědecké výsledky, na nichž se podílel, lze rámcově shrnout do těchto oblastí: studium vybraných racionálních variet s přidanou vlastností; vybrané algebro-geometrické operace pro potřeby geometrického modelování; geometrické interpolační a aproximační techniky s aplikačním potenciálem. Je autorem či spoluautorem více než 90 odborných prací publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících konferencí. Celkový počet citací dosahuje téměř 200 a aktuální citační h-index je 11. V uplynulých letech se podílel na několika výzkumných i výukových projektech. Zastává funkci předsedy České společnosti pro geometrii a grafiku při Jednotě českých matematiků a fyziků.

Kromě své odborné specializace na aplikovanou geometrii rovněž aktivně působí v oblasti vyučování matematiky, zejména v záležitostech týkajících se zapojení ICT do výuky matematiky a geometrie. Podílí se na akcích orientovaných na podporu talentované mládeže a na zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů. V současnosti pracuje např. jako člen hodnotící komise celostátního kola Středoškolské odborné činnosti pro obor Matematika a statistika a je rovněž členem Národního kabinetu Matematika a její aplikace.


Prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný 

Byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové pro obor Systémové inženýrství a informatika. Miroslav Plevný v současnosti působí na katedře ekonomie a kvantitativních metod Fakulty ekonomické ZČU, kde vyučuje předměty v oblasti operačního výzkumu, logistiky a analýzy procesů. S fakultou je spjat již od roku 1994, kdy nastoupil jako odborný asistent v její chebské části. V letech 1996-2006 působil na Fakultě ekonomické ZČU ve funkcích proděkana a v letech 2010 až 2018 tuto fakultu po dvě funkční období vedl z pozice děkana.

Miroslav Plevný v roce 1989 absolvoval inženýrské studium v oboru Technická kybernetika v dopravě a spojích na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, pozdější Žilinské univerzitě, kde následně absolvoval také doktorské studium v oboru Organizace a řízení komunikačních systémů. V roce 1996 dokončil tříleté postgraduální studium v oboru Evropské integrační studium v dopravě na Technické univerzitě v Drážďanech a v roce 2005 byl habilitován v oboru Informační a řídicí systémy.

V oblasti tvůrčí práce se Miroslav Plevný orientuje na řešení ekonomických a logistických problémů v podnikové praxi s využitím matematických metod a na výzkum možných aplikací jednodušších optimalizačních metod. Je autorem či spoluautorem pěti odborných knižních publikací a několika desítek příspěvků v tuzemských i zahraničních odborných časopisech a ve sbornících z vědeckých konferencí. Je řešitelem či spoluřešitelem několika vědeckých a rozvojových grantů, členem hodnotícího panelu Grantové agentury ČR, členem Odborného orgánu hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Mimo ZČU je členem osmi vědeckých rad ekonomicky orientovaných fakult v České republice a na Slovensku, členem redakčních rad dvou impaktovaných vědeckých časopisů a od roku 2017 prezidentem České společnosti pro operační výzkum.

Galerie


Miroslav Lávička.

Miroslav Plevný.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

02. 07. 2020


Úspěšný absolvent Fakulty ekonomické Jaromír Kovářík zavítal na svou alma mater

Absolventi Hosté Věda

Fakulta ekonomická

24. 02. 2021

RICE dalo podobu inteligentním průmyslovým systémům budoucnosti

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

16. 02. 2021

Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Univerzita Úspěchy Věda

Celouniverzitní

23. 02. 2021