Profesor Daniel Mayer slaví významné životní jubileum

University Public Employees

Devadesáti let se v sobotu 8. srpna dožívá profesor Daniel Mayer, odborník v oboru teoretická elektrotechnika, bývalý proděkan Fakulty elektrotechnické (FEL) a prorektor Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a v neposlední řadě také držitel Ceny Františka Křižíka.

Plzeňský rodák Daniel Mayer prožil většinu svého aktivního vědeckého a pedagogického života ve svém rodném městě a rozšířil tak řady významných Plzeňanů. Po absolvování Vyšší průmyslové školy elektrotechnické nastoupil ke studiu na Fakultu elektrotechnickou ČVUT (1948–1952), kde v letech 1952–1956 absolvoval také vědeckou aspiranturu. V roce 1956 se vrátil do Plzně na katedru elektrických strojů, kde se v roce 1959 habilitoval. V roce 1962, již jako docent, stál u zrodu katedry teoretické a experimentální elektrotechniky, kterou vedl až do roku 1977, kdy v důsledku normalizačních zásahů došlo k jejímu zrušení. Činnost katedry pak byla obnovena až v roce 1990 a profesor Mayer stál opět v jejím čele, a to až do roku 1995. I poté však svými radami a zkušenostmi přispíval k jejímu dalšímu rozvoji. Vykonával řadu akademických funkcí - v letech 1962–65 byl proděkanem FEL a v letech 1965–70 prorektorem pro vědecko-výzkumnou činnost na tehdejší Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Profesorem byl Daniel Mayer jmenován v roce 1968 a titul doktor věd obdržel v roce 1979.

Po celou svoji profesní karieru byl a je Daniel Mayer velmi uznávaným odborníkem v oblasti teorie elektrických obvodů a teorie elektromagnetického pole jak na celostátní, tak i na mezinárodní úrovni. Byl členem několika vědeckých rad a dalších významných grémií, redakčních rad, státních zkušebních komisí a dalších orgánů.

Velmi rozsáhlá je i jeho publikační činnost, čítající více než 360 článků zejména v renomovaných časopisech, devět monografií a vysokoškolských učebnic, vysokoškolská skripta, výzkumné zprávy, recenze a referáty na vědeckých konferencích. Za svoji kariéru získal Daniel Mayer 13 patentů. Byl také zakladatelem dvou významných mezinárodních konferencí SPETO a AMTEE, na jejichž organizaci a vedení se několik desítek let podílel.

Profesor Mayer se dodnes aktivně zabývá nejen teorií a řešením technických problémů a praktických aplikací v elektrotechnice, ale i historií elektrotechniky. Jeho velkou láskou byl zejména tvůrce moderní teorie elektromagnetického pole J. Maxwell. Osobní osudy jeho i dalších významných osobností elektrotechniky zachytil Daniela Mayer v knize Pohledy do minulosti elektrotechniky, která se stala velmi žádanou a oceňovanou publikací,“ říká emeritní děkan FEL Jiří Kotlan, který s Danielem Mayerem spolupracoval celých 55 let.

„U profesora Mayera si cením i toho, že přes své výrazné vědecké kvality a odborné postavení je i velmi lidský a přátelský. Svým mladým spolupracovníkům se snažil pomoci proniknout do odborné komunity a urychlit jejich vědecký růst. Jako šéf byl však značně náročný a důsledný,“ doplňuje profesorka Zdeňka Benešová, která s Danielem Mayerem strávila 50 let profesního života. „Když jsem v roce 1995 přebírala po profesoru Mayerovi katedru teoretické elektrotechniky, uvědomila jsem si, jak velkou a úspěšnou práci vykonal,“ vzpomíná Zdeňka Benešová. „Vybudoval kvalitní vysokoškolské pracoviště, které mělo zejména díky němu výbornou pověst nejen na úrovni univerzity, ale především i v konkurenci ostatních elektrofakult v republice i v sousedních zemích,“ upřesňuje.

Za svůj výrazný odborný přínos pro elektrotechniku a pro Fakultu elektrotechnickou ZČU v Plzni se Daniel Mayer stal v roce 2012 prvním držitelem prestižní Ceny Františka Křižíka, udělované vědeckou radou FEL. Cena byla v historii fakulty udělena pouze třem významným osobnostem.

Je úžasné, v jaké fyzické i duševní kondici se profesor Mayer dožívá své devadesátky. Kolik nápadů a zajímavých problémů ještě má a jak je stále plný elánu. Nezbývá než závidět,“ říká Zdeňka Benešová.

Společně s Jiřím Kotlanem vzpomíná také na pracovní cesty, při nichž Daniel Mayer zdolával nejen profesní úkoly jako řečník na konferencích, ale ve volném čase také podnikal výlety do hor, kdy ani nepřízeň počasí Daniela Mayera, obutého jen v polobotkách, neodradila od dosažení vrcholu.  

„Myslíme, že oba můžeme panu profesorovi Danielu Mayerovi poděkovat za více než šedesát let poctivé, svědomité a vysoce erudované práce a popřát mu ještě mnoho hezkých let ve zdraví, pohodě a stále aktivní tvůrčí činnosti,“ přejí bývalí kolegové i jménem celé fakulty.

Gallery


V roce 2012 obdržel profesor Daniel Mayer Cenu Františka Křižíka. Za celoživotní přínos v oboru elektrotechnika mu poděkovali tehdejší rektorka ZČU Ilona Mauritzová, (zleva) primátor Plzně Martin Baxa, tehdejší děkan FEL Jiří Hammerbauer, emeritní rektor ZČU Zdeněk Vostracký (vpravo) a tehdejší rektor ČVUT Václav Havlíček (druhý zprava).

Faculty of Electrical Engineering

Šárka Stará

04. 08. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021