Na Fakultě pedagogické probíhá nový kurz pro učitele žáků-cizinců

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Učitelé na základních i středních školách se ve svých třídách často setkávají s dětmi, jejichž mateřštinou je jiný jazyk než čeština. Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni jim nabízí řadu kurzů celoživotního vzdělávání. Letos svoji nabídku rozšířila o kurz Výuka češtiny pro žáky‑cizince, který je pro učitele z Plzně zcela zdarma. Je totiž součástí projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020, který je financován Ministerstvem vnitra ČR a realizován Magistrátem města Plzně. Vzhledem k vládním opatřením probíhá kurz online.

Čeština jako cizí jazyk se na Fakultě pedagogické ZČU vyučuje už několik let. Studenti učitelství mohou v rámci svého prezenčního studia absolvovat certifikátový program Čeština jako cizí jazyk, stávajícím učitelům fakulta nabízí kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je, že se nám díky spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně podařilo zajistit proškolení plzeňských učitelů zdarma,“ říká Dita Macháčková, která češtinu pro cizince na Fakultě pedagogické vyučuje.

„Těší mě, že v rámci projektu, který město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně realizuje již od roku 2008, se objevují inovativní aktivity, které mohou cizincům, a v tomto případě hlavně jejich dětem, pomoci se zorientovat v českém prostředí a naučit se lépe česky. Uvědomujeme si, že aktivity musí být cíleny na ty, kteří své vědomosti potom mohou přenášet dále, ideálním se tak jeví přenos dětmi na jejich rodiče. Do projektu jsme proto zahrnuli nejen jazykové kurzy českého jazyka pro děti cizinců realizované Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň, ale nově i kurz Výuka češtiny pro žáky‑cizince, který pro nás zajišťuje Fakulta pedagogická ZČU v Plzni. Uvědomujeme si, že pokud se žák‑cizinec, který češtinu moc neovládá, objeví v systému českého školství, nastává pro pedagogy obtížnější práce, složitější výuka. Našim cílem je usnadnit oběma stranám nelehký adaptační proces,“ uvedla náměstkyně primátora Eliška Bartáková, pod kterou uvedený rezort spadá.

Nový kurz nazvaný Výuka češtiny pro žáky‑cizince se koná v rámci projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020, financovaného Ministerstvem vnitra ČR. Pro rok 2020 bylo v kurzu vyčleněno deset míst s tím, že pokud bude mezi učiteli zájem, příští rok se pokusíme počet dotovaných míst navýšit,“ říká Dita Macháčková a dodává: „Už teď je jasné, že tomu tak bude, protože počet přihlášek byl takřka dvojnásobný.“

Kurz je určen pro vyučující na 1. stupni základních škol a učitele českého jazyka na 2. stupni základních škol a na středních školách. Ti by po jeho absolvování měli být schopni naplňovat individuální potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvíjet jejich studijní schopnosti a předpoklady, odstraňovat jazykové, kulturní a společenské bariéry a integrovat je do kolektivu třídy. Účastníci se seznamují se specifiky výuky žáků-cizinců a s dostupnými zdroji informací a materiálů, dozvědí se, jak učit češtinu děti s odlišným mateřským jazykem a jak vůbec s dítětem cizí národnosti komunikovat. Z důvodu epidemických opatření vlády probíhá kurz v online formě, jeho účastníci se ve virtuálním prostředí setkávají po čtyři listopadová páteční odpoledne, od 6. do 27. listopadu.

Kromě nového a pro plzeňské učitele bezplatného kurzu otevřela Fakulta pedagogická v listopadu také podobně zaměřený kurz Čeština jako cizí jazyk, který tvoří čtyři šestihodinové bloky. Na něj pak navazují specifičtěji zaměřené kurzy – dvoudenní seminář Specifika výuky dětí a jednodenní Výuka řečových dovedností či Výuka české gramatiky. Vzhledem k tomu, že s výukou cizinců se potýkají nejen češtináři, ale i učitelé ostatních předmětů, nabízí pro ně Fakulta pedagogická jednodenní seminář Vytváření výukových materiálů pro děti s odlišným mateřským jazykem. Více informací o kurzech zájemci najdou na webových stránkách Fakulty pedagogické nebo na facebookovém profilu Čeština jako cizí jazyk ZČU Plzeň.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

24. 11. 2020


Projektové centrum nabízí přístup do Spinbase, nového nástroje pro mezinárodní projekty

Univerzita Věda Zaměstnanci

Projektové centrum

06. 04. 2021

Spolupráce se Stodskou nemocnicí umožní testovat i studenty

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

30. 03. 2021

Technologie ze Západočeské univerzity se mohou představit na akci Busyman Day

Transfer Univerzita Věda

Odbor transfer a smluvní výzkum

09. 04. 2021