ZČU udělila čestný doktorát dvěma významným vědcům

Tisková zpráva Univerzita Věda

Během Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU v Plzni udělila univerzita čestný titul doctor honoris causa odborníkovi v oblasti strojního inženýrství Miroslavu Baldovi a vědci v oblasti počítačových věd, biologie, biomedicínského inženýrství, neurověd a psychologie Michaelu A. Arbibovi.

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU, každoročně pořádané při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, se v loňském roce nemohlo z důvodu vládních nařízení uskutečnit, letos ve středu 10. listopadu proto spojilo dva ročníky. Čestný doktorát tak letos obdržely hned dvě významné vědecké osobnosti.

 

Za významný přínos české vědě, průmyslu a školství jím byl na návrh rektora Miroslava Holečka oceněn prof. Miroslav Balda (nar. 1932 v Plzni), vynikající odborník v oblasti strojního inženýrství se zaměřením na dynamiku rotorů, který svými vědeckými výsledky významně rozšířil znalosti v oboru strojírenství.

Vědecké výsledky Miroslava Baldy jsou uznávány v Česku i v zahraničí. V 60. letech pracoval v rámci své stáže na holandské Technické univerzitě Delft na problematice nelineárních kmitů podvozků a vyvinul program pro hybridní systém na zpracování naměřených náhodných procesů z pohybů podvozku. Řada jím vyvinutých technik se stala v oblasti dynamiky rotorů běžnou. Velkou odezvu získal například diagram citlivosti Lavalova rotoru, v Japonsku uváděn jako „Balda chart“. Jeho popularita později vedla i k pozvání na návštěvu Japonska a sérii přednášek na univerzitách Kobe, Osaka a Yokosuka a u firem Hyundai a Mitsubishi Heavy Industries. Ve svých pozdějších pracích se Miroslav Balda věnoval původním metodám optimalizovaného vyvažování pružných rotorů. Logickým vyústěním jeho prací věnovaných dynamice rotorů bylo i zkoumání vlivu kmitání na životnost a spolehlivost strojů.

V roce 1983 se Miroslav Balda stal zakládajícím členem odloučeného pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AVČR v Plzni, které se po pěti letech osamostatnilo a stalo se Ústavem technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí AVČR. Důležitou etapou jeho pracovního života bylo působení ve Výzkumném a zkušebním ústavu Plzeň, který v letech 1990–1992 vedl jako ředitel a který v době porevolučních změn zachránil od úpadku. V roce 1993 se zasadil také o vytvoření společného pracoviště Západočeské univerzity a Akademie věd ČR. Nově vzniklý Ústav fyzikálního inženýrství se stal součástí Fakulty aplikovaných věd. Miroslav Balda působil šest let v Grantové agentuře ČR, deset let byl předsedou plzeňské pobočky Československé společnosti pro mechaniku a poté místopředsedou hlavního výboru České společnosti pro mechaniku.

 

Za přínos v rozvoji interdisciplinárního přístupu ve výzkumu mozku převzal čestný doktorát prof. Michael Anthony Arbib (nar. 1940 v Anglii) z Kalifornské univerzity v San Diegu – osobnost, reprezentující excelentní světovou vědu, která propojuje matematiku, počítačovou vědu, neurobiologii a umění. Titul mu byl udělen na návrh děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Josefa Mištery.

Michael Arbib se narodil v Anglii a vyrostl v Austrálii. Vystudoval matematiku na Univerzitě v Sydney a na Massachusettském technologickém institutu (MIT). V letech 1986–2016 působil na Univerzitě Jižní Kalifornie jako profesor v oblasti počítačových věd, biologie, biomedicínského inženýrství, elektrotechniky, neurověd a psychologie. V současné době je profesorem psychologie na Kalifornské univerzitě v San Diegu a na New School of Architecture tamtéž.

„Velmi zjednodušeně lze říci, že podstata jeho díla je vyjádřena už v názvu jeho první knihy: Brains, Machines and Mathematics, kterou vydal ve svých čtyřiadvaceti letech. Svoji práci založil na tezi, že se můžeme o computerech, matematice a algoritmech hodně naučit studiem mozku a naopak. Proto vždy budoval interdisciplinární pracoviště, ve kterých mohou počítačoví vědci a inženýři interagovat s neurovědci a vědci kognitivními,“ uvedl proděkan Sutnarky Vojtěch Aubrecht.

Na Univerzitě Massachusetts pomohl Michael Arbib založit Centrum pro neurologické vědy, včetně programu zaměřeného na kognitivní vědy, který se zabýval propojením lingvistiky a výpočetních neurověd (Computational Neuroscience). Založil také Laboratoř pro senzorickou robotiku (Laboratory for Sensoric Robotics). Na Univerzitě Jižní Kalifornie se stal zakladatelem a prvním ředitelem Center for Neural Engineering and Brain Project. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zaměřuje na problematiku mechanismů, na nichž je založena koordinace vnímání a jednání. Jeho skupina připravila první výpočetní model zrcadlových neuronů (Mirror Neurons) a provedla průkopnické zobrazovací studie odhalující možnou roli této skupiny neuronů při vývoji řeči. Michael Arbib se věnoval také výzkumu mozku opic za účelem zmapování vývoje lidského mozku schopného řeči. Kromě výzkumu umělé inteligence, studia mozku a kognitivních věd se Michael Arbib aktivně zapojil do teorie výpočtů a teorie systémů. Zájem o dopady informatiky a souvisejících oborů vyjádřil v roce 2007 vydáním učebnice Computers and the Cybernetics Society. Jeho životní dráha v neurovědách a zkušenosti s architekturou se promítají do jeho zájmu o organické utváření budov, což má oporu ve výzkumu výpočetních modelů pro kognitivní a sociální neurovědy.

 

Odpolední část akademického setkání zahájil rektor Miroslav Holeček. „Zodpovědnost vysokých škol za budoucí svět je neoddiskutovatelná. Myslím, že i za těch krátkých třicet let jsme k rozvoji budoucího světa velmi pozitivně přispěli. Dobře fungující výzkumná centra evropského formátu jsou vynikajícím příslibem pro rozvoj vědy v našem regionu a obrovskou příležitostí pro mladou generaci. Interní akreditační systém, který již začal velmi dobře fungovat, je nebývalou příležitostí pro rozvoj perspektivních vzdělávacích programů pro 21. století,“ uvedl ve svém proslovu, jímž nejen připomněl 30. výročí založení ZČU, ale vyzval k zamyšlení nad tím, jak důležitá je v mezilidské komunikaci důvěra a jakou roli hraje v současné pandemii vzdělání. „To, že lidskou populaci zasáhl virus, který nevyzpytatelným způsobem působí na lidský organismus, může způsobovat smrt i závažné zdravotní problémy, je děsivé. Ještě více varující je však to, že se zřetelně odkrylo, jak je naše civilizace neskutečně zranitelná, jak málo je schopná čelit takovým přírodním hrozbám bez ohledu na vyspělost vědy, technologií a pokročilost medicíny. Odkrylo se totiž to, jak se naše důvěra v jakoukoli, byť důkladně vědecky ověřenou a autoritami tlumočenou informaci drolí a rozpadá,“ uvedl. „Jsem přesvědčen o tom, že zásadní obranou proti tomuto viru je permanentní péče o celou vzdělávací soustavu. Společné sdílení informací ve školách je pro naši civilizaci zásadní,“ zdůraznil.

Při slavnostním zasedání byli dále představeni akademici, kteří za uplynulé dva roky rozšířili řady profesorů a docentů ZČU. Rektor Miroslav Holeček předal pamětní medaile ZČU osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity, a udělil čestná uznání za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti či za humanitární a společensky významné činy. 

 

Noví profesoři

jmenovaní na návrh Vědecké rady ZČU:

prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D. – v oboru Strojní inženýrství (2019)

prof. Ing. Milan Honner, Ph.D. – v oboru Strojní inženýrství (2020)

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. – v oboru Aplikovaná matematika (2020)

prof. Dr. Ing. Ján Minár – v oboru Aplikovaná fyzika (2020)

prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D. – v oboru Aplikovaná fyzika (2020)

 

jmenovaní na jiných vysokých školách:

prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. – v oboru Správní právo a správní věda (2020)

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – v oboru Politologie (2019)

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný – v oboru Systémové inženýrství a informatika (2020)

na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

prof. MUDr. et. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. – v oboru Anatomie, histologie, embryologie (2019)

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

 

Noví docenti

jmenovaní na ZČU:

doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D. – v oboru Mechanika (2020)

doc. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. – v oboru Aplikovaná matematika (2020)

doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D. – v oboru Aplikovaná fyzika (2020)

doc. Ing. Jindřich Duník, Ph.D. – v oboru Technická kybernetika (2020)

doc. Ing. Petr Hořejší, Ph.D. – v oboru Strojní inženýrství (2019)

doc. Ing. Šárka Houdková Šimůnková, Ph.D. – v oboru Strojní inženýrství (2021)

doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. – v oboru Teorie a dějiny vědy a techniky (2019)

doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – v oboru Strojní inženýrství (2020)

doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. – v oboru Informatika a výpočetní technika (2021)

doc. Ing. David Pánek, Ph.D.– v oboru Elektrotechnika (2020)

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D. – v oboru Elektrotechnika (2020)

doc. Dr. Ing. Pavel Polach – v oboru Strojní inženýrství (2021)

doc. Ing. David Rot, Ph.D. – v oboru Elektroenergetika (2021)

doc. Ing. Michal Šprlák, PhD. – v oboru Geomatika (2021)

 

jmenovaní na jiných vysokých školách:

doc. MgA. Vojtěch Domlátil – v oboru Výtvarná tvorba na UMPRUM (2021)

doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. – v oboru Geoinformatika na VŠB-TUO (2020)

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. – v oboru Didaktika fyziky na Univerzitě Hradec Králové (2020)

doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. – v oboru Filozofie na Ostravské univerzitě (2021)

doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M. – v oboru Obchodní právo na Vysoké

škole ekonomické v Praze (2021)

 

Pamětní medaile:

doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. – za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj,

spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. – za vynikající vědecké práce či objevy v oboru fyzika pevných látek,

krystalografie, rentgenová difrakce a materiálové inženýrství

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek – za vynikající vědecké práce či objevy a uměleckou tvorbu v oblasti architektury, za významnou pedagogickou činnost a propagaci a popularizaci univerzity

prof. ThDr. Otakar A. Funda, Dr. Theol. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj,

spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev – za významnou pedagogickou činnost

prof. Mgr. Štěpán Grygar – za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost

pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

prof. akad. mal. Boris Jirků – za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

doc. Ing. Anna Kotlanová, CSc. – za významnou pedagogickou činnost

doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D. – za významnou pedagogickou činnost

prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. – za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

Ing. Jaroslav Lobkowicz – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

PaedDr. Petr Mach, CSc. – za vynikající vědecké práce či objevy a uměleckou tvorbu v oblasti

didaktiky odborných předmětů a moderních vyučovacích metod, za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. – za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

doc. akad. mal. Josef Mištera – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí a za významné společenské činy

prof. Dr. Iur. Gerald G. Sander, M.A., Mag. rer. publ. – za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

doc. Ing. Konstantin Schejbal, CSc. – za významnou pedagogickou činnost

doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. – za vynikající vědecké práce či objevy v oblasti fotogrammetrie, za významnou pedagogickou činnost a za propagaci a popularizaci univerzity

prof. akad. mal. Rostislav Vaněk – za vynikající vědecké práce či objevy a uměleckou tvorbu

v oblasti grafické a typografické tvorby a rozvoj vizuální kultury, za významnou pedagogickou činnost

Ing. Mgr. Antonín Veverka, CSc. – za významnou pedagogickou činnost a významné společenské činy

Ing. Jan Zdebor, CSc. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí a za propagaci a popularizaci univerzity

 

Čestná uznání rektora ZČU:

MgA. Vojtěch Aubrecht – za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti

doc. MgA. Kristýna Fišerová – za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti

doc. akad. mal. Vladimír Merta – za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti

Mgr. art. Jana Potiron, ArtD. – za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti

doc. MUDr. Pavel Pučelík, CSc. – za humanitární a společensky významné činy

prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. – za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti

PhDr. Lukáš Štich, MBA – za humanitární a společensky významné činy

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. – za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti

Galerie


Prof. Michael Anthony Arbib.

Prof. Miroslav Balda.

Rektor Miroslav Holeček s dvěma novými čestnými doktory ZČU Miroslavem Baldou (vlevo) a Michaelem A. Arbibem.

Rektor ZČU Miroslav Holeček.

Slavnostní zasedání vědecké rady ZČU.

Slavnostní zasedání vědecké rady ZČU.

Celouniverzitní

Šárka Stará

11. 11. 2021