Fakulta pedagogická spustila pilotní verzi databáze slov a tvarů Dalimilovy kroniky

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Aplikace může sloužit jako odborné východisko pro badatelskou činnost při výzkumu vývoje staročeštiny na bohemistických pracovištích nebo při vzdělávací činnosti.

Katedru českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické a katedru informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni spojil v uplynulém akademickém roce vývoj elektronické databáze slov a tvarů nejstarší česky psané veršované knihy - Kroniky tak řečeného Dalimila, známé jako Dalimilova kronika.

Výsledek jejich práce nyní může používat především odborná veřejnost. "Řešitelský tým studentů vedený Ondřejem Drtinou pod gescí Přemysla Brady vytvořil na základě dvou pracovních elektronických databází internetovou aplikaci, která zpřístupňuje na webu uživatelům všechna slova a slovní tvary doložené v dochovaných textových pramenech Dalimilovy kroniky," popisuje za katedru českého jazyka a literatury Martina Spěváčková.

Elektronická databáze vychází z tištěného Indexu slov a tvarů, který vznikal na katedře v letech 2013–2020 (Pasáčková, Eva; Spěváčková, Martina. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Index slov a tvarů. 1. část – substantiva, adjektiva. Plzeň: ZČU 2013, 2. část – slovesa. Plzeň: ZČU 2015, 3. část – zájmena, číslovky, neohebné slovní druhy. Plzeň: ZČU 2020).

Vyhledávat lze bez přihlášení podle předem nastavených parametrů. "Je možno zvolit jeden nebo kombinaci různých parametrů, a to podle lemmatu, slovního tvaru, rukopisného pramenu či podle lokace. Aplikace nabízí i pokročilé možnosti vyhledávání, volbou určitého slovního druhu se uživateli otevře nabídka volby na základě dalších specifických kritérií, například pádu u jmen, osoby u sloves či kombinace jednotlivých mluvnických významů," pokračuje Martina Spěváčková.

Aplikace nyní funguje v pilotní verzi a stále probíhá její kontrola a případná úprava uložených dat i nastavených funkcí. "Věříme, že aplikace bude stejně jako zpracovaný index sloužit jako odborné východisko pro badatelskou činnost nejen při výzkumu vývoje staročeštiny na bohemistických pracovištích, ale také při vzdělávací činnosti v seminářích věnovaných historické gramatice," shodují se její autoři.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

03. 12. 2021


Přání rektora do roku 2022

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 12. 2021

Atleti ZČU sbírali cenné kovy na halovém akademickém mistrovství

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

12. 01. 2022

Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

25. 01. 2022

Historici a kybernetici zveřejnili další spisy přibližující osudy Čechoslováků vězněných v SSSR

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

04. 01. 2022

Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online i prezenčně (aktualizováno)

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 01. 2022