Pedagogická fakulta má akreditovaných 35 oborů

Akreditační komise na svém dubnovém zasedání projednala upravenou a doplněnou žádost o akreditaci pedagogické fakulty, akceptovala vypořádání připomínek a u většiny oborů zrušila návrh omezení akreditace.

Fakulta má nyní do roku 2020 akreditovaných 35 z původních 51 oborů, u kterých žádala o akreditaci. Šest oborů je zatím v jednání: u tří z nich akreditační komise na omezení akreditace zatím trvá, u dvou bylo jednání přerušeno a jeden obor zatím nebyl projednán – jde o pedagogiku pohybové prevence, tzv. double degree program, společný s německou univerzitou v Chemnitz. Omezení akreditace se týká tří oborů: výchovy ke zdraví v bakalářském a navazujícím magisterském studiu a výtvarné výchovy pro bakaláře. Zde již fakulta jedná o možné pedagogické výpomoci s fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a bude podávat návrh na zrušení omezení akreditace.

U sedmi oborů pro střední školy, které se od roku 2017/2018 pro nové studenty neotevřou, bude fakulta usilovat o získání nových garantů – jednak vnitřní cestou, tedy urychlením habilitací vlastních mladých pedagogických pracovníků, a jednak oslovením  odborníků z jiných univerzit. Jakmile se podaří garanty získat, požádá fakulta znovu o akreditaci uvedených oborů.

Fakulta v upraveném spisu nežádala o akreditaci navazujícího magisterského studia pro střední školy u sedmi oborů – angličtiny, biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky a psychologie. U těchto oborů neměla zajištěného zvlášť garanta pro střední školy. Dále nežádala o akreditaci u dvou bakalářských oborů – psychologie a mistrovství odborného výcviku. Akreditační komise konstatovala, že fakulta provedla výrazné změny pojetí studijních programů a jejich struktury, které zlepšily obsahovou kvalitu posuzovaných programů. Došlo k posílení oborových didaktik a praxí a rovněž k některým personálním změnám. Přesto shledala přetrvávající nedostatky ve společném pedagogicko-psychologického bloku, a požaduje proto předložit kontrolní zprávu o odstranění těchto nedostatků v dubnu 2018. „Tento blok jsme již částečně posílili a průběžně usilujeme o získávání dalších kvalitních pracovníků. Od června k nám například nastoupí nová profesorka pedagogiky,“ uvedl děkan fakulty Miroslav Randa.
Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

02.05.16


Do nabídky letních škol letos přibyly dvě nové


Celouniverzitní

157

12.04.18


ELSA Plzeň navštívila jednání u Krajského soudu v Plzni


Studentské organizace

20

14.04.18


Odpoledne v kampusu patřilo sportu i relaxaci


Celouniverzitní

295

19.04.18