Pedagogická fakulta má akreditovaných 35 oborů

Akreditační komise na svém dubnovém zasedání projednala upravenou a doplněnou žádost o akreditaci pedagogické fakulty, akceptovala vypořádání připomínek a u většiny oborů zrušila návrh omezení akreditace.

Fakulta má nyní do roku 2020 akreditovaných 35 z původních 51 oborů, u kterých žádala o akreditaci. Šest oborů je zatím v jednání: u tří z nich akreditační komise na omezení akreditace zatím trvá, u dvou bylo jednání přerušeno a jeden obor zatím nebyl projednán – jde o pedagogiku pohybové prevence, tzv. double degree program, společný s německou univerzitou v Chemnitz. Omezení akreditace se týká tří oborů: výchovy ke zdraví v bakalářském a navazujícím magisterském studiu a výtvarné výchovy pro bakaláře. Zde již fakulta jedná o možné pedagogické výpomoci s fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a bude podávat návrh na zrušení omezení akreditace.

U sedmi oborů pro střední školy, které se od roku 2017/2018 pro nové studenty neotevřou, bude fakulta usilovat o získání nových garantů – jednak vnitřní cestou, tedy urychlením habilitací vlastních mladých pedagogických pracovníků, a jednak oslovením  odborníků z jiných univerzit. Jakmile se podaří garanty získat, požádá fakulta znovu o akreditaci uvedených oborů.

Fakulta v upraveném spisu nežádala o akreditaci navazujícího magisterského studia pro střední školy u sedmi oborů – angličtiny, biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky a psychologie. U těchto oborů neměla zajištěného zvlášť garanta pro střední školy. Dále nežádala o akreditaci u dvou bakalářských oborů – psychologie a mistrovství odborného výcviku. Akreditační komise konstatovala, že fakulta provedla výrazné změny pojetí studijních programů a jejich struktury, které zlepšily obsahovou kvalitu posuzovaných programů. Došlo k posílení oborových didaktik a praxí a rovněž k některým personálním změnám. Přesto shledala přetrvávající nedostatky ve společném pedagogicko-psychologického bloku, a požaduje proto předložit kontrolní zprávu o odstranění těchto nedostatků v dubnu 2018. „Tento blok jsme již částečně posílili a průběžně usilujeme o získávání dalších kvalitních pracovníků. Od června k nám například nastoupí nová profesorka pedagogiky,“ uvedl děkan fakulty Miroslav Randa.
Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

02.05.16


Atašé pro vědu a technologie z čínské ambasády podpořila rozvíjející se spolupráci s NTC


Nové technologie - Výzkumné centrum

50

12.02.18


Ilustrace české zimy opanovaly náměstí před královským palácem v Soulu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26

19.02.18


Mám vlastní firmu, pracuji na mnoha projektech. Ani jedno by bez zkušeností v AIESEC nešlo


Studentské organizace

39

08.02.18