Zemřel profesor Ignác Antonín Hrdina, přední odborník na církevní právo

Univerzita Zaměstnanci

Z Fakulty právnické přišla smutná zpráva.

Po dlouhé těžké nemoci zemřel profesor Ignác Antonín Hrdina, se Západočeskou univerzitou v Plzni spjatý od roku 1996, kdy začal přednášet kanonické právo na katedře právních dějin Fakulty právnické. Byl také garantem tohoto oboru a v České republice platil za předního odborníka.

P. Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem.
Narodil se 6. března 1953 v Praze, kde strávil i celé dětství. V červenci 1970 vstoupil tajně do noviciátu u strahovských premonstrátů, se kterými se pak věčnými sliby 25. března 1975 spojil na celý zbytek života. Studoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a 23. května 1977 přijal v Krakově tajně jáhenské a kněžské svěcení. Do konce komunismu pracoval v České katolické charitě (1975-88) a Středočeských dřevařských závodech (1988-90), zároveň vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Po Sametové revoluci začal veřejně působit jako kněz (farář na Strahově 1990-2006) a přijal i roli provizora ve správě strahovské kanonie (1991-2018). Vedle působení duchovního se pak po celý zbytek života věnoval kanonickému právu, jak v oblasti akademické (studium a doktorát na Katolické univerzitě v Lublinu 2004, docentura v oboru právních dějin na KTF UK 2002 a profesura na CMTF UP 2008, výuka na TF JČU v Českých Budějovicích, Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, KTF UK v Praze), tak praktické (soudce Arcidiecézního soudu v Praze 1996, Interdiecézního církevního soudu České provincie 2002, soudní vikář Arcidiecéze pražské a předseda Metropolitního církevního soudu 2014 a následně jeho 1. místopředseda od roku 2019).

Vedle zájmu o biblické vědy se P. Ignác věnoval po celý život především právu, zvláště jeho teorii a historii. Sepsal učebnice, nesčetné množství publikací a článků, jako výtečný a erudovaný řečník rád zajímavě a jiskrně přednášel. Za četné překlady na poli spirituality, práva a dějin a mnohou praktickou právní pomoc mu vděčí čeští i slovenští premonstráti a premonstrátky a nejen oni.

Odchod profesora Hrdiny je pro Fakultu právnickou v krátké době už třetí ztráta. Během tohoto měsíce totiž zemřeli také JUDr. František Novák, CSc.Dr. Ing. Jiří Pátek.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

26. 04. 2022