Budoucím zdravotníkům přednášely odbornice z Trnavské univerzity

International Přednáška Studenti

Studentům 1. a 2. ročníku oborů Všeobecné ošetřovatelství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií obohatily přednášky výuku.

Fakulta zdravotnických studií přivítala 18. května návštěvu z partnerské Trnavské univerzity v Trnave, a sice kolegyně z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Zuzanu Kráľovou a Denisu Jakubcovou.

Doktorka Kráľová přednášela na téma „Manažment zdravotníckych rozvojových projektov na africkom kontinente“ studentům 1. a 2. ročníku studijního oboru Všeobecné ošetřovatelství. Studenti se seznámili s Keňou, kde v regionu Kwale trnavská fakulta založila pracoviště s cílem vědecko-pedagogické a rozvojové činnosti, jehož vedoucím je právě doktorka Kráľová. Uskutečnil se tam nutriční projekt na snížení dětské úmrtnosti prostřednictvím zlepšování stavu podvyživených dětí do 5. roku života a prostřednictvím vzdělávacích aktivit pro matky podvyživených dětí. Jeden z dalších projektů se zaměřoval na snížení nemocnosti a úmrtnosti v důsledku infekčních onemocnění, a to díky realizaci preventivních a represivních opatření v místech nákazy.

Přednášky doktorky Jakubcové pro studenty 1. a 2. ročníku studijního oboru Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se zaměřily na „Úvod do epidemiologie“ a „Štatistické spracovanie dát“.

V rámci epidemiologické přednášky se studenti seznámili se základními charakteristikami tohoto oboru, s měřením výskytu onemocnění, příčinami onemocnění a následně s metodami epidemiologické práce, hodnocením rizika a screeningem. Studenti jistě také ocenili praktická cvičení v podobě hypotetických příkladů. Téma „Štatistické spracovanie dát“ propojilo úlohu statistiky a ochranu zdraví člověka za použití statistického softwaru SPSS na příkladu dat o hospitalizaci pacientů. Přednášející se rovněž zaměřila na deskriptivní a inferenční statistiku a vysvětlení za použití jednotlivých příkladů.

Věříme, že odborné přednášky obohatily výuku na FZS, a těšíme se na další spolupráci s Trnavskou univerzitou.


Akci podpořil ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

27. 05. 2022