Katedra sociologie představila knihu Karla Řezáče věnovanou problematice náhradní rodinné péče

Beseda Studium Úspěchy

Během kontaktního dne sociální práce, který se konal ve středu 15. června, přivítali členové a studenti katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU novou knihu Karla Řezáče Potencialita dětí v náhradní rodinné péči s podtitulem ...od očekávání k autonomii.

Nedávno vydaná publikace vznikla z disertační práce, kterou Karel Řezáč, působící na katedře sociologie jako odborný asistent pro obor sociální práce, přepracoval do knižní podoby.

Cílem autora, který mimo jiné vede vzdělávací semináře pro pěstouny, bylo zjistit, jaká očekávání mají dospívající děti v náhradní rodinné péči od sociálních pracovníků z hlediska svých potencialit. Zároveň chtěl upozornit na problémy vyplývající z nedostatečné inovace systému sociálně-právní ochrany dětí a nízkého zapojování dětí z náhradní rodinné péče do rozvoje tohoto systému. „Uváděný problém dle mého názoru vzniká obecnou představou o tom, že dospělí a odborníci vědí lépe, co děti potřebují, než děti samotné,“ píše Karel Řezáč v úvodu publikace.     

Nově vydanou knihu mohou využívat organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče pro vzdělávání pěstounů. Obsahuje totiž konkrétní doporučení určená právě jim. „Publikace vychází z teoretických konceptů, ale důraz je kladen na jejich uplatnění v praxi. Obsahuje například doporučení, co mají dělat pěstouni, sociální pracovníci nebo rodiče, aby pomohli dětem svobodně se rozhodovat, a pěstovali tak jejich autonomii. Obrací se ale i na další výzkumníky,“ říká Karel Řezáč.

Náklad publikace se rozebral během krátké doby, zbývá už jen několik kusů v e-shopu vydavatelství ZČU. I to svědčí o tom, že téma svobodného rozhodování dětí budí zájem čtenářů, zvlášť když je mu pozornost věnována nejen z hlediska teorie, ale i praxe. 

Knihu přivítal vedoucí katedry sociologie prof. Jan Váně a společně s ním také vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně Alena Hynková, její zástupce Lukáš Mařan a sociální pracovnice Diakonie Západ Simona Kuchárová.

Akce, kterou upořádala katedra sociologie v plzeňské Papírně, však byla z větší části věnována studiu bakalářského programu Sociální práce i samotné profesi sociálního pracovníka.

„Je dobře, že vznikl bakalářský program Sociální práce na Fakultě filozofické. Tato společnost potřebuje sociální pracovníky čím dál tím více,“ uvedla vedoucí Odboru sociálních služeb Alena Hynková. Podle ní by měla být sociální práce vnímána jako prestižní program, připravující odborníky právě pro tento obor.

Převážnou část programu tvořily prezentace prací studentů – celkem pět studentských týmů přiblížilo prostřednictvím svých edukačních videí pět skupin lidí v obtížných životních situacích. Na příbězích konkrétních osob se tak účastníci mohli blíže seznámit s problematikou ohrožených dětí a mládeže, lidí v terminálním stádiu nemoci, uprchlíků, osob s tělesným postižením a lidí s duševním onemocněním. Po každé projekci následovala diskuse k danému tématu i k průběhu natáčení.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

17. 06. 2022