Zájemci o studium na ZČU mohou využít druhé kolo přijímacího řízení

Studium Tisková zpráva Univerzita

Přijímací řízení na ZČU stále běží. V rámci druhého kola mohou zájemci podávat přihlášky na technické fakulty, doplňující přijímací řízení do vybraných studijních programů je otevřeno také na fakultách ekonomické, filozofické a designu a umění Ladislava Sutnara.

Kdo nestihl podat přihlášku ke studiu na vysoké škole, má stále ještě šanci. Některé fakulty ZČU přijímají uchazeče v rámci druhého kola přijímacího řízení i během července a srpna.

Fakulta aplikovaných věd (FAV) otevřela druhé kolo přijímacího řízení do vybraných programů bakalářského i navazujícího magisterského studia. Zájemci se mohou hlásit až do 15. srpna 2022. Při přijímání do bakalářských studijních programů jsou jedním z kritérií výsledky Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO. Účastníci druhého kola přijímacího řízení mohou uplatnit testy konané od 1. září 2020 do 20. srpna 2022. Zájemci by proto měli sledovat webové stránky společnosti SCIO a včas se na test zaregistrovat. Dalším kritériem pro přijetí jsou výsledky předchozího studia na střední škole, uplatnit lze také úspěchy na vybraných olympiádách a soutěžích. V přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia jsou posuzovány výsledky předchozího bakalářského studia a jeho zaměření. U vybraných oborů je nutné konání přijímací zkoušky.

Také Fakulta elektrotechnická (FEL) plánuje otevření druhého kola v bakalářskémnavazujícím magisterském studiu. Přihlášky bude možno podávat od 1. července do 15. srpna 2022. Stejně jako v prvním kole probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Důležité jsou studijní výsledky uchazečů v předchozím studiu na střední, příp. vysoké škole. Fakulta také přihlíží k úspěchům uchazečů v odborných aktivitách, například při matematických nebo fyzikálních olympiádách nebo u Národních srovnávacích zkoušek SCIO. Kromě toho FEL otevírá druhé kolo i pro doktorské studium. V tomto případě lze přihlášky podávat od 1. července do 28. srpna 2022. Zájemce poté čeká přijímací pohovor.

Otevřené druhé kolo přijímacího řízení má i Fakulta strojní (FTS), a to jak do bakalářského, tak do navazujícího magisterského studia. Termín pro podání přihlášek je pro oba typy studia do 8. srpna 2022. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Posuzují se výsledky předchozího studia a přihlíží se také k odborným aktivitám uchazečů. Body tak lze získat za úspěchy na matematických, fyzikálních nebo technicky zaměřených olympiádách, složení státních nebo mezinárodních zkoušek z cizích jazyků nebo Národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Fakulta ekonomická (FEK), která působí v Plzeňském i Karlovarském kraji, umožnila zájemcům hlásit se v rámci druhého kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v Plzni i v Chebu. Otevřené jsou programy Ekonomická a regionální geografie (místo výuky Plzeň, prezenční forma), Marketingové řízení (místo výuky Cheb, prezenční forma) a Podniková ekonomika a management (místo výuky Cheb, kombinovaná forma). Termín pro podání přihlášek je do 31. července 2022. Do bakalářských studijních programů přijímá fakulta bez přijímacích zkoušek, na základě klasifikace v posledních dvou ročnících středoškolského studia. Body uděluje také za doložení znalostí z cizího jazyka (B2), účast na vybraných olympiádách či soutěžích nebo za výsledky v Národních srovnávacích zkouškách SCIO.    Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na FEK v rámci prvního kola běží až do 30. června, o druhém kole tak fakulta rozhodne až po tomto termínu. Uchazeči by proto měli sledovat webové stránky fakulty, kde bude informace včas zveřejněna. Až do 31. července mohou podávat přihlášky také zájemci o doktorský studijní program Podniková ekonomika a management (místo výuky Plzeň, prezenční forma).

Na Fakultu filozofickou (FF) je možné hlásit se do vybraných bakalářských i navazujících magisterských studijních programů až do 31. srpna 2022. Pro přijetí musejí uchazeči uspět u přijímací zkoušky. Její obsah se odvíjí od zvoleného studijního programu, forma může být písemná nebo ústní. Zkoušky se budou konat v týdnu od 12. září. V rámci druhého kola fakulta přijímá i k doktorskému studiu. I zde je termín pro podání přihlášky do 31. srpna. Uchazeči musejí uspět u přijímacího pohovoru.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara/Sutnarka (FDULS) otevřela doplňující přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro vybrané specializace programu Audiovize (Animace, Fotografie, Interaktivní design, Mediální ilustrace) a programu Výtvarná umění (Grafika, Kov a šperk, Socha a prostor) a dále pro specializaci Environmentální design pro architekturu programu Design a užitá tvorba a pro specializaci Grafický design a vizuální komunikace programu Grafický design a ilustrace. Předpokládaný počet přijímaných do každé z těchto specializací jsou tři uchazeči. Zájemci mohou podávat přihlášky do 29. července 2022 do 12 hodin. Přijímací talentová zkouška se uskuteční 24. srpna. Hodnotí se portfolio mapující dosavadní tvorbu uchazeče, popřípadě návrh projektu, zamýšleného pro realizaci v průběhu navazujícího magisterského studia, motivační pohovor, předchozí absolvované studium a úspěchy dosažené na profesním poli. K bakalářskému studiu je již přijímací řízení pro akad. rok 2022/23 uzavřené.

Celouniverzitní

Šárka Stará

22. 06. 2022