Mezinárodní konference šířila myšlenku perinatální paliativní péče

International Konference Věda

Fakulta zdravotnických studií spolupořádala akci, která nabídla důležitá témata jak pro zdravotnictví, tak pro sociální práci.

Ve čtvrtek 8. září se uskutečnila on-line konference na téma perinatální paliativní péče (psychosociální péče o rodiče i umírající a zemřelé novorozence, pozn. red.). Byla výsledkem spolupráce Porodnické kliniky ČMKP, Perinatologické kliniky Zdravotního střediska Żelazna a Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, jejíž akademické pracovnice na akci vystoupily se svými příspěvky.

Rodiny, u kterých byla zjištěna neúspěšná prenatální diagnostika, potřebují obrovskou podporu. Konference tedy nebyla určena jen lékařům, porodním asistentkám, zdravotním sestrám a studentům různých lékařských fakult, ale zejména psychologům a všem dalším zájemcům o zkvalitnění perinatální paliativní péče. 

Cílem konference bylo šířit myšlenku perinatální paliativní péče. Odborníci se pokusili identifikovat silné a slabé stránky myšlenky péče zaměřené na potřeby rodin po neúspěšné prenatální diagnostice, dále se diskutovalo o perspektivách zaměstnanců zdravotnických zařízení s přihlédnutím k roli pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Celkovým cílem je propojení komunity v Polsku i v zahraničí, sdílení výsledků výzkumu a praktických řešení, která mohou přispět ke zlepšení kvality perinatální paliativní péče.

„Tato mezinárodní vědecká konference přinesla důležitá a přínosná témata pro zdravotnictví, sociální práci a další pomáhající profese. Jako proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni jsem velmi vděčná za možnost spolupořadatelství. Mezioborová spolupráce nám umožňuje využívat ve výzkumu smíšené metody a zaujmout multidisciplinární přístup. Věřím, že tato konference byla začátkem vědecké spolupráce mezi našimi univerzitami při studiu fenoménu perinatální paliativní péče, se zvláštním zřetelem na kulturní podmínky a roli porodní asistentky v péči o rodiny s prenatální paliativní diagnózou,“ uvedla proděkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Alena Lochmannová, která je členkou organizačního týmu akce.

Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

21. 09. 2022