Rektorem Západočeské univerzity v Plzni bude Miroslav Lávička

Tisková zpráva Univerzita

Miroslav Lávička byl zvolen v prvním kole druhé volby, kdy získal 35 z 56 odevzdaných hlasů.

Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) povede od 1. března 2023 bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička. Rozhodl o tom v tajném hlasování Akademický senát ZČU. Miroslav Lávička byl zvolen v prvním kole druhé volby, kdy získal 35 z 56 odevzdaných hlasů. Po jmenování do funkce prezidentem republiky bude stát v čele plzeňské univerzity následující čtyřleté funkční období, tedy do konce února 2027.

Pro Lávičkova protikandidáta Milana Edla, bývalého děkana Fakulty strojní, hlasovalo 18 senátorek a senátorů. Pro zvolení bylo přitom potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 členů Akademického senátu ZČU, tedy nejméně 30. Miroslav Lávička na post rektora nastoupí po Miroslavu Holečkovi, který vedl univerzitu od března 2015, tedy dvě po sobě jdoucí funkční období, a kandidovat proto již nemohl.

Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., (*1971) vystudoval učitelství matematiky a chemie pro střední školy na Fakultě pedagogické ZČU a poté pokračoval ve studiu na Matematicko‑fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2011 se habilitoval v oboru Aplikovaná matematika a v témže oboru byl v roce 2020 jmenován profesorem. Je autorem či spoluautorem více než 100 odborných prací. Od 2002 pracuje na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, předtím působil na Fakultě pedagogické. V letech 2012–14 byl proděkanem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, 2014–17 zastával funkci děkana a 2017-2020 pracoval jako proděkan pro strategii a legislativu FAV. Aktuálně je vedoucím oddělení Matematické modelování výzkumného centra NTIS. Jeho odborná specializace spadá do oblasti aplikované geometrie a geometrického modelování, kromě toho aktivně působí i v oblasti vyučování matematiky. Je předsedou České společnosti pro geometrii a grafiku, členem stálé komise pro metodiku hodnocení NAÚ pro oblast vzdělávání Matematika a aktuálně zastupuje ZČU v Předsednictvu Rady vysokých škol. Za svoji pedagogickou činnost obdržel v roce 2018 pamětní medaili hejtmana Plzeňského kraje.

Podle Miroslava Lávičky má být ZČU otevřenou univerzitou kladoucí důraz na internacionalizaci svého výukového a vědeckého prostředí. Jeho cílem je zvýšit počet studentek a studentů ZČU, včetně zahraničních. V oblasti vědy a výzkumu chce významně posílit aktivity ZČU v mezinárodních projektech, jako je např. Horizon Europe, ale také zintenzivnit aplikační výzkum a přenos poznatků a technologií. Podle budoucího rektora má ZČU jako multioborová univerzita také efektivně využívat heterogenity svých fakult, a to jak pro nové interdisciplinární studijní programy, tak ve vědecko-výzkumné činnosti. Vzhledem k aktuální ekonomické situaci chce Miroslav Lávička pro univerzitu hledat nové finanční zdroje, a to národní, mezinárodní i soukromé, zároveň chce dosáhnout úspor v provozu univerzity.

Akademický senát ZČU hlasoval 21. prosince v opakované volbě. V první volbě, která se uskutečnila 31. října, kandidoval Milan Edl a bývalý děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer. Nikdo z kandidátů však v prvním ani druhém kole první volby potřebnou nadpoloviční většinu hlasů senátorek a senátorů ZČU nezískal.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

21. 12. 2022