Tři úspěchy FAV. Odborníka i mladé vědecké naděje ocenila Jednota českých matematiků a fyziků

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Profesor Pavel Drábek získal ocenění za přínos pro rozvoj matematiky, absolventka Hana Horníková a absolvent Jan Rendl uspěli v soutěži o Cenu prof. Babušky.

Profesor Pavel Drábek z katedry matematiky, absolventka téže katedry Hana Horníková a absolvent katedry mechaniky Jan Rendl zviditelnili v uplynulých týdnech Fakultu aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Od Jednoty českých matematiků a fyziků totiž získali významná odborná ocenění za přínos vědě nebo za úspěchy v soutěži, která má podpořit a motivovat budoucí vědce a vědkyně.

Profesor Pavel Drábek je významnou osobností katedry matematiky FAV a za svůj přínos pro rozvoj matematiky získal Oborovou matematickou medaili Jednoty českých matematiků a fyziků za rok 2022. S více než 200 publikacemi patří Pavel Drábek k nejuznávanějším současným českým matematikům, o čemž svědčí i jeho mnohá další ocenění, mj. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2009), Čestná medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách, udělená Akademií věd ČR (2013), či Stříbrná medaile předsedy Senátu (2020). Od roku 2003 je členem Učené společnosti České republiky.

Jeho nejvýznamnější výsledky jsou spojeny s nelineární funkcionální analýzou, nelineárními diferenciálními rovnicemi, teorií bifurkací a zejména s diferenciálním operátorem p-Laplacián. V oblasti semilineárních diferenciálních rovnic a operátorů tvoří jeho práce klíčové stavební kameny celé teorie.

Oborové matematické medaile si prof. Pavel Drábek považuje. „Nejenom proto, že jde o ocenění a uznání mé dlouholeté práce v matematice. Jde také o ocenění práce mých spoluautorů, z nichž nemálo bylo a je z katedry matematiky FAV a převážná většina z nich pak byli moji studenti doktorského studia, případně jejich žáci,“ říká.

Hana Horníková, absolventka doktorského studijního programu Aplikovaná matematika a dnes už zaměstnankyně FAV, zvítězila v soutěži disertačních prací o Cenu prof. Babušky, již každoročně pořádá Česká společnost pro mechaniku spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků. Uspěla s prací na téma Předpodmínění lineárních soustav získaných diskretizací Navierových-Stokesových rovnic pomocí isogeometrické analýzy. Práce vychází ze zaměření několika výzkumných projektů týmu Bohumíra Bastla z FAV, na jejichž řešení se autorka podílela či dosud podílí. Výzkumný tým vyvíjí například metodu pro automatickou optimalizaci tvaru lopatek vodní turbíny tak, aby se maximalizovala její účinnost a zlepšily se i další vlastnosti. 

Jan Rendl, absolvent doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika v oboru Aplikovaná mechanika, získal v soutěži o Cenu prof. Babušky druhé místo. Také on je dnes už vědecko-výzkumným pracovníkem FAV, pracuje na katedře mechaniky. V oceněné disertační práci na téma Nelineární dynamika rotujících soustav s kluznými ložisky se zaměřil na matematické modelování rotorových systémů s kluznými ložisky a detailní vyšetřování vlivu jednotlivých typů ložisek a jejich vlastností na výsledné chování rotorového systému.

Práce Jana Rendla už našla využití v praxi. „Při psaní vznikl software, pomocí kterého je možné analyzovat různé typy radiálních kluzných ložisek a detailně zkoumat chování rychloběžných rotorových systémů. V současnosti je tento nástroj využívaný týmem výzkumníků z katedry mechaniky v projektu TAČR, který je zaměřený na zvýšení spolehlivosti provozu turbosoustrojí jaderné elektrárny Temelín. Poznatky a závěry z disertační práce jsou dále využívány nejen v projektech Grantové agentury ČR zaměřených na výzkum hydrodynamického mazání, ale i ve spolupráci s komerčními partnery, jako je např. výrobce ložisek GTW Bearings,“ popisuje. 

 

Oborová matematická medaile Jednoty českých matematiků a fyziků je každoročně udělována českým a slovenským pracovníkům v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, kteří se významně zasloužili o rozvoj těchto oborů u nás. Získávají ji také zahraniční pracovníci těchto oborů, kteří dlouhodobě spolupracují s tuzemskými pracovišti

Soutěž o Cenu prof. Babušky je pořádána již od roku 1994. Její vznik podnítil sám vynikající matematik prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc., s cílem podpořit a motivovat budoucí talenty v oblasti vědy a vývoje. Soutěže se mohou účastnit studenti, studentky, vědci a vědkyně do 36 let, jejichž výzkum spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu anebo numerickou matematiku.

Galerie


Hana Horníková

Jan Rendl

profesor Pavel Drábek

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

17. 01. 2023