Miroslav Hromada soudcem Nejvyššího soudu

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Akademický pracovník Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni byl v červenci jmenován novým soudcem Nejvyššího soudu.

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D. působí od roku 2011 na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a na katedře občanského práva Fakulty právnické, kde také v roce 2013 absolvoval doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor občanské právo. Vyučuje předměty z oblasti pracovního práva a civilního procesu. Soudcem je od roku 2004, přičemž působil jako soudce a předseda senátu na okresních soudech v Kladně a v Rokycanech. Od roku 2012 byl soudcem a posléze předsedou senátu Krajského soudu v Plzni. Absolvoval dvě stáže na Nejvyšším soudu. Po svém jmenování zde působí jako soudce občanskoprávního a obchodního kolegia. Rozšířil tak řady absolventů a pracovníků fakulty působících na Nejvyšším soudu.

Podle Pravidel pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu může být tomuto soudu přidělen jen soudce, který svými odbornými znalostmi a zkušenostmi dává záruky řádného výkonu funkce. Každý soudce Nejvyššího soudu mimo to musí být uznávaným odborníkem, respektovanou osobností, která dosahuje výjimečných výsledků zejména v oblasti, v níž má rozhodovat u Nejvyššího soudu. Přestože je Nejvyšší soud v důsledku historického vývoje založen na specializovaných senátech, předpokladem výkonu funkce soudce je široký právní rozhled a schopnost rychle vstřebávat právní informace z jiných odvětví. Jeho přístup k řešení problémů musí být založen na interdisciplinárním pohledu na právní řád a schopnosti chápat a aplikovat právo v celé jeho složitosti, a to včetně práva srovnávacího, unijního i mezinárodního.

Soudci Nejvyššího soudu Miroslavu Hromadovi gratulujeme a přejeme mu mnoho úspěchů nejen v rozhodovací činnosti.

Fakulta právnická

Vilém Knoll

08. 09. 2023