Nové publikace katedry českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity

Univerzita Úspěchy Věda

Katedra českého jazyka a literatury ve spolupráci s univerzitním nakladatelstvím představila na přelomu roku hned několik nových a zajímavých titulů. Literární studie například představí spisovatele Zdeňka Šmída nebo seznámí s obrazy diktatur dvacátého století v dílech fantastické literatury.

Vedoucí katedry českého jazyka a literatury Jana Vaňková má z vydaných publikací radost: „Jsem ráda, že můžeme čtenářům představit hned čtyři nové studie. Jedná se o práce, které jsou tematicky odlišné, ale všechny souvisejí s českou literaturou, českým jazykem a s oborovou didaktikou. Těší mě, že se nám daří pokrývat jak problematiku literárněhistorickou a  literárněteoretickou ( L. Lederbuchová Spisovatel Z. Šmíd, P. Krejčík Budovat ráj – Bourat peklo: Odraz totality v utopii, dystopii a dieselpunku), tak problematiku didaktickou (V. Pánková Český psychologický román v literární výchově na střední škole) a v neposlední řadě také jazykovou (Sociolekty v různých sférách komunikace). Posledně jmenovaná práce je kolektivní monografií navazující na dlouholetou tradici výzkumu slangu a argotu na naší katedře.“

Spisovatel Zdeněk Šmíd / Ladislava Lederbuchová

Kniha komplexně představuje dílo západočeského prozaika Zdeňka Šmída (1937–2011), autora baladických obrazů Šumavy v příbězích triptychu Trojí čas hor a historické románové kroniky Cejch o soubytí Čechů a Němců v západních Sudetech a dalších děl, z nichž si největší popularitu získala série vodáckých a horáckých „průvodců“, počínající knihou Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii.

Literární monografie představuje se zřetelem k literárnímu kontextu autorův život a dobovou literárněhistorickou a literárněkritickou reflexi jeho próz a hodnotí reprezentativní oblasti Šmídovy tvorby: téma soužití Čechů a Němců v západních Sudetech, originální inovativní vztah k regionálním a lokálním pověstem Šumavy a Podkrušnohoří a také komično textů odkazující k humoristické tradici české literatury.

Kniha ukazuje Šmídovo dílo jako nepominutelný autorský vklad nejen do kultury západočeského regionu, ale i do české národní literatury, představuje autorův nepředsudečný postoj k hodnotě vlastenectví ve smyslu novodobého zemského patriotismu.

Publikaci můžete zakoupit v univerzitním obchodu.

Budovat ráj – Bourat peklo: Odraz totality v utopii, dystopii a dieselpunku / Přemysl Krejčík

Monografie Budovat ráj – Bourat peklo zkoumá obrazy diktatur dvacátého století projevující se v dílech fantastické literatury, která do jisté míry stále ještě stojí na okraji vědeckého bádání. Zaměřuje se především na odrazy komunistické ideologie v dystopické a utopické literatuře, zároveň na předobraz komunistické ideologie ve starší utopické literatuře, a také na reflexi nacistické ideologie v literatuře dieselpunkové.

Autor bádá o kontinuitě utopického a dystopického psaní od barokní literatury po současnost, přičemž utopie uvažuje zejména (avšak nejen) v jejich propagandistické variantě zaměřené na dobývání vesmíru, v dystopiích se ptá po otázce kolektivní i osobní identity a v případě dieselpunku hledá nejen samou podstatu žánru, ale také jeho projevy v české a evropské literatuře, stejně jako spojení s totalitarismem.

Publikaci můžete zakoupit v univerzitním obchodu.

Český psychologický román v literární výchově na střední škole / Vladimíra Pánková

Monografie se pokouší charakterizovat psychologický román jako žánr v jeho vývojových proměnách. Ovšem hlavním cílem je tyto odborné informace didakticky transformovat do literárněvýchovného učiva na střední škole (zejména gymnaziálního typu) a navrhnout didaktické (konstruktivisticky pojaté) postupy k osvojení daného učiva. Monografie je koncipována tak, aby zodpovídala tři na sebe navazující otázky. Proč? Co? Jak? Proč vyučovat, číst, interpretovat psychologický román? Co je ve středoškolských učebnicích literární výchovy pokládáno za učivo o českém psychologickém románu? Jak interpretačně pracovat s texty tohoto žánru? Přílohová část monografie zahrnuje odučené výukové lekce včetně autentických žákovských výstupů.

Publikaci můžete zakoupit v univerzitním obchodu.

Sociolekty v různých sférách komunikace / kolektiv autorů

Kolektivní monografie Sociolekty v různých sférách komunikace přináší vybraná témata zaměřená na problematiku sociolektu (slangu, profesní mluvy, argotu aj.), tj. té součásti národního jazyka, která slouží ke komunikaci realizované v jazykovém styku lidí působících ve stejném pracovním prostředí, lidí se stejnými zájmy, s obdobným sociálním statusem. Autorský kolektiv složený z lingvistů působících na českých, slovenských a polských univerzitách a akademických pracovištích se ve 21 odborných statích, rozdělených do pěti tematických okruhů, zaměřuje jak na jazykové prostředky z hlediska systému, tak na konkrétní profesní a slangové výrazivo vybraných oblastí.

On-line verze publikace je volně dostupná v  Digitální knihovně ZČU.

Všechny publikace bude také možné si v následujících týdnech zapůjčit v Univerzitní knihovně.

Galerie


Spisovatel Zdeněk Šmíd / Ladislava Lederbuchová

Budovat ráj – Bourat peklo: Odraz totality v utopii, dystopii a dieselpunku / Přemysl Krejčík

Český psychologický román v literární výchově na střední škole / Vladimíra Pánková

Sociolekty v různých sférách komunikace / kolektiv autorů

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný, Jana Vaňková

22. 01. 2024