Zvýšit zájem o studium a podpora průmyslu. Nová aliance elektrotechnických a IT fakult má jasné cíle

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Šestnáctka českých a slovenských elektrotechnických a IT fakult založila ve středu 15. května Alianci pro elektrotechniku a informatiku (Aliance). V jejím čele stojí děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL ZČU) Zdeněk Peroutka.

Podle nejnovějších statistických údajů chybí jen v Česku a na Slovensku více než 10 000 odborníků a odbornic v oblasti elektroinženýringu či informatiky. Jejich nedostatek už nyní paralyzuje a ohrožuje rozvoj strategického průmyslu. Nově založená Aliance pro elektrotechniku a informatiku proto bude hledat cesty, jak podpořit zájem uchazečů a uchazeček a tím zvýšit počet absolventů a absolventek v těchto společensky kritických profesích.

„Jsme si vědomi, že společným a jednotným postupem v oblasti propagace a popularizace technického vzdělávání lze efektivně cílit na zvýšení zájmu středoškolských studujících o technické obory, což je zásadní pro zajištění budoucí generace odborníků a odbornic potřebných pro průmyslový sektor a národní hospodářství,“ řekl zvolený prezident Aliance a děkan FEL ZČU Zdeněk Peroutka a navázal: „Aliance sdružuje a umožňuje společně využívat unikátní zdroje a technologie, kterými členové Aliance disponují. Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci, jednotné vystupování a systematické směřování k evropskému leadershipu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i v oblasti vzdělávání.“ 

Součástí Aliance je i Fakulta aplikovaných věd ZČU, která se ujala pořadatelství příštího setkání Aliance a skupiny těchto fakult. „Ve skupině elektrotechnických a podobných fakult z celé České republiky a Slovenska se pod názvem FELAPO setkáváme už mnoho let. Založení Aliance bylo logickým vyústěním snahy o zviditelnění našich oborů. Věřím, že aktivity aliance uvítají i partnerské firmy našich fakult, které bojují s nedostatkem odborníků," říká děkan FAV Miloš Železný, který je také jedním ze signatářů memoranda.  

Aliance tak chce být svými kompetencemi a moderním vybavením jednotlivých fakult motivátorem pro příchod nových investorů do střední Evropy. Ti přispějí k transferu špičkových technologií (např. polovodičové čipy) a vytvoření nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst. „Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci, jednotné vystupování,“ doplnil prezident Aliance. 

Viceprezidentem Aliance byl zvolen děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě Vladimír Kutiš. „Súčasná doba je charakterizovaná veľkou dynamikou zmien a zavádzaním nových technológii a inovácií v technických oblastiach, špeciálne v informatike a kybernetike spolu s presahom do elektrotechniky. Technické univerzity a fakulty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií v týchto oblastiach, intenzívne vnímajú požiadavky priemyselných partnerov pri výchove novej generácie odborníkov. Práve založenie Aliancie pre elektrotechniku a informatiku má byť platforma, ktorá bude zastupovať univerzitný sektor pri komunikácii s partnermi z priemyslu, príslušnými ministerstvami na Slovensku a v Českej republike, ako aj so strednými školami,“ uzavřel děkan Vladimír Kutiš.

 

Šestnácti zakládajícími členy Aliance jsou následující fakulty:

Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žilině
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košicích
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině
Fakulta informatiky a informačních technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Galerie


Prezidentem Aliance byl zvolen děkan FEL ZČU Zdeněk Peroutka.

Součástí Aliance je 16 fakult a univerzit z ČR i SR.

Za ZČU jsou součástí Aliance FEL a FAV.

Fakulta elektrotechnická

Andrea Čandová

21. 05. 2024