Děkanem Fakulty filozofické bude nadále David Šanc

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni povede další čtyři roky dosavadní děkan David Šanc. Pro jeho pokračování ve funkci se v úterý 29. června v tajné volbě vyslovilo dvanáct ze třinácti přítomných členů akademického senátu fakulty.

Děkan David Šanc, který byl jediným navrženým kandidátem, tak získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů celkem patnáctičlenného Akademického senátu Fakulty filozofické. Do svého druhého funkčního období vstoupí 15. listopadu 2021. V čele fakulty pak bude do 14. listopadu 2025.

PhDr. David Šanc, Ph.D., (*1978) vystudoval sociální a kulturní antropologii a politologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2007 zde působí jako odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů, přičemž v letech 2012–2017 byl jejím vedoucím. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na témata související s politickou geografií, geopolitikou a regionalismem. Od roku 2007 vykonával funkci proděkana pro studijní záležitosti, od listopadu 2017 je děkanem Fakulty filozofické.

V rámci vzdělávací činnosti Fakulty filozofické považuje David Šanc za důležité pěstovat akademicky orientované i profesní studijní programy, soustředit se na propojení výuky s praxí a také například zlepšovat studijní programy s ohledem na požadavky studujících, absolventů a partnerů z neziskového, veřejného či soukromého sektoru. Pokud jde o tvůrčí činnost, chce v nastávajícím funkčním období rozvíjet její mezinárodní dimenzi a podporovat formování multioborových výzkumných týmů v rámci fakulty i univerzity.

Fakulta filozofická byla založena jako součást Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, tehdy ještě pod názvem Fakulta humanitních studií. Současný název přijala roku 2005. Fakulta vzdělává na deseti katedrách přibližně 1500 studentů ve studijních programech humanitního a společenskovědního zaměření. Kromě tradičních disciplín, jako jsou filozofie, archeologie či historie, se fakulta zaměřuje na studium společnosti moderní doby. Zabývá se aktuálními sociologickými tématy, zajímá se o regiony Blízkého východu a Afriky, postsovětských oblastí či vyloučených lokalit. Svou pozornost věnuje také česko-bavorské spolupráci a studiu cizích jazyků. Hraje také důležitou roli ve společenském a kulturním prostoru města Plzně.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

29. 06. 2021


Fakulta právnická přechází na on-line výuku

covid-19 Studium Tisková zpráva

Fakulta právnická

24. 11. 2021

Račte nahlédnout do jubilejních Pokojů

Festival Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2021

Erasmus v Talinnu pohledem studentky Fakulty filozofické

International Studenti Univerzita

International Office

19. 11. 2021

Festival komorní grafiky ocenil pedagogy ze Sutnarky

Úspěchy Výstava Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24. 11. 2021

Studenti FEK a chebských středních škol restartovali Kýbl akademické krve

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

29. 11. 2021