Geomatici a informatici vytvořili technologii pro zpracování téměř 200 let starých katastrálních map

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Jak vypadala vaše obec v 1. pol. 19. století, kudy vedly cesty a jak se kde říkalo? Odborníci z Fakulty aplikovaných věd vytvořili ve spolupráci s firmou Gepro technologii a softwarové nástroje pro zpracování a souvislé zobrazení katastrálních map z let 1826–1843. K vidění budou na webu.

Originální mapy stabilního katastru jsou zcela unikátní sadou map velkých měřítek, které byly v českých zemích vyhotoveny v letech 1826 až 1843. Jde o rukopisné mapy v měřítku 1 : 2 880, které se po dokončení litograficky reprodukovaly. První z tiskových kopií byla vždy uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie se používaly k běžné práci. Jednotně je v nich na 49 967 mapových listech zmapováno 12 696 katastrálních území. Celková rozloha zmapovaného území, která činí 7932 800 ha, byla pokryta 15 359 513 parcelami.

Odborníci z katedry geomatiky pod vedením Václava Čady a jejich kolegové z katedry informatiky a výpočetní techniky v čele s Pavlem Králem zajistili s využitím metod umělé inteligence a strojového učení automatickou detekci mapových listů a vše, co je nutné pro vytvoření souvislého zobrazení takzvaných ostrovních map stabilního katastru. „Náš program je vytvořen tak, aby samostatně rozpoznal okraje jednotlivých mapových listů, jejich nomenklaturu a průběh zobrazených katastrálních hranic. Na jednotlivých mapových listech byl také automaticky vytvořen rejstřík zeměpisných vlastních jmen. Všechna toponyma jsou zároveň souhrnně uložena pro kompletní mapovou sadu,“ vysvětluje Pavel Král, který na projektu spolupracoval se svými kolegy ze skupiny zabývající se zpracováním přirozeného jazyka Ladislavem Lencem a Jiřím Martínkem. Rozpoznání potřebných informací s přesností až 90 % zcela zásadně ovlivnilo automatizovaný proces lokalizace jednotlivých mapových listů do souřadnicových systémů stabilního katastru. „Zájemci si mapy budou moci prohlédnout v souvislém zobrazení, budou moci využívat zoom nebo si například souběžně zobrazit mapu zachycující aktuální stav a s jejím využitím se orientovat v daném území,“ upřesňuje vedoucí projektu Václav Čada z katedry geomatiky FAV.

Vytvoření metodiky, technologie a realizace programového vybavení na tvorbu souvislého zobrazení originálních mapových listů map stabilního katastru v závazném souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální bylo cílem projektu financovaného Technologickou agenturou ČR Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826–1843 a prováděcího software (zkráceně BAGOM), který vypsal v roce 2019 Zeměměřický úřad v Praze. Jeho nositelem se stala právě Fakulta aplikovaných věd ZČU společně se softwarovou společností Gepro

Výzkumný tým firmy Gepro pod vedením Petra Doubravy rozšířil interaktivní grafický systém Kokeš tak, aby dokázal využít rozpoznané informace, a zajistil tak souvislé zobrazení jednotlivých katastrálních území (obcí) stabilního katastru.

Originální mapy stabilního katastru jsou unikátním zdrojem informací o pozemkové držbě v daném území, využití území a způsobu obhospodařování v souladu s přirozenými zákonitostmi využívání krajiny, ale také důležitým podkladem pro územní plánování. Vedle protierozních opatření je možné získat z těchto podkladů přehled o způsobu zadržování vody v území, optimální komunikační síti, charakteru sídel, ale i dalších hospodářských zařízeních, jako jsou mlýny, hamry, prádelny či pily využívající energetický potenciál vodních toků. Jsou v nich zaznamenána důlní díla a lomy, včetně vazeb na rozvíjející se infrastrukturu železniční dopravy.

„Mapování rakouské monarchie pro založení stabilního katastru byl naprosto unikátní projekt založený na vědeckých základech a organizačních dovednostech státní správy, který byl jednotně metodicky vedený z úrovně dvorské kanceláře až na úroveň jednotlivých berních okresů. Dodnes tento projekt nebyl překonán. Vznikl díky němu jednotný systém pozemkové evidence pro vyměření spravedlivé pozemkové daně. Záměrem bylo také povzbudit a ozdravit zemědělství, protože na pozemkové dani tehdy byla založena fiskální politika monarchie. Dodnes má více než 75 % současných katastrálních map svůj původ v mapovém operátu stabilního katastru v sáhovém měřítku,“ přibližuje kvality mapování v 1. pol. 19. stol.  geomatik Václav Čada. „Projekt obdobného rozsahu se nám v uplynulých dvě stě letech nepodařilo zopakovat,“ upozorňuje.

Díky systematické práci pracovníků Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pod vedením Miroslava Kronuse a Martina Buchlovského se podařilo inventarizovat a vytvořit barevné rastrové kopie originálních a příložných map stabilního katastru, na které mohl navázat vyhlášený výzkumný projekt. Výsledkem práce geomatiků a informatiků bude moci v budoucnu kdokoliv využívat souvislé zobrazení originálních map stabilního katastru v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. K dispozici budou na mapovém portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního


Projekt aplikovaného výzkumu TIROCUZK918 Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software (dále BAGOM) byl realizován v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2.

Konečný uživatel výsledku projektu je Zeměměřický úřad v Praze.Galerie


Souvislé zobrazení katastrálního území originálních map stabilního katastru v prostředí KOKEŠ.

Originální mapy stabilního katastru v ostrovním zobrazení z roku 1830.

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

17. 01. 2022