V nabídce ZČU jsou nové studijní programy a předměty

Studium Tisková zpráva Univerzita

Technické a přírodovědecké obory, učitelství, ekonomie, právo, umění, zdravotnictví, množství humanitních studijních programů – to vše najdou zájemkyně a zájemci o vysokoškolské studium na Západočeské univerzitě v Plzni.

Přijímací řízení na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) je v plném proudu. Už jen do 31. března mají čas pro podání přihlášky zájemkyně a zájemci o studium nelékařských zdravotnických oborů, uchazeči o všechny ostatní programy mají možnost hlásit se k bakalářskému studiu až do poloviny nebo konce dubna. Studijní programy všech devíti fakult ZČU najdou uchazeči v nabídce studia na webových stránkách univerzity.

Technické a přírodovědecké obory, učitelství, ekonomie, právo, umění, zdravotnictví, množství humanitních studijních programů – to vše najdou zájemkyně a zájemci o vysokoškolské studium na Západočeské univerzitě v Plzni. Pět fakult v kampusu na Borských polích a čtyři v centru Plzně propojuje nejen tramvajová trať, ale také to, že si jejich studenti a studentky mohou do svého rozvrhu zapsat předměty z jiných fakult, a rozšířit tak pohled na svůj obor o jiný úhel pohledu.

Propojení oborů najdou na ZČU také v podobě interdisciplinárních studijních programů, na jejichž výuce se podílí více fakult.  Například navazující magisterský program Filozofie pro umělou inteligenci se zabývá filozofickým zkoumáním proměn lidského myšlení a komunikace v kontextu technologického vývoje založeného na umělé inteligenci a strojovém učení a jeho výuku zajišťuje Fakulta filozofická a Fakulta aplikovaných věd. Studijní program Stavební inženýrství – Moderní budovy se specializacemi Navrhování a provádění budov a Správa a řízení provozu budov zase vyučují Fakulta aplikovaných věd a Fakulta ekonomická. Interdisciplinaritu studujících na ZČU rozvíjí také projekty, jako je například DESING+, při němž studentské týmy ze čtyř různě zaměřených fakult řeší témata zadaná průmyslovými partnery.


Nové studijní programy a předměty pro akademický rok 2023/24  

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd (FAV) nabízí pro akad. rok 2023/24 tři nové navazující studijní programy:

Distribuované výpočetní systémy, to je oblast, bez které se v budoucnu neobejde žádný průmysl, vědecké konsorcium ani lékařská péče. Program je určený pro studující se zájmem o heterogenní výpočetní prostředí, počítačové a senzorické sítě, paralelní zpracování dat nebo masivně distribuované systémy, včetně cloudových služeb. Absolventi se uplatní např. v oblasti Průmyslu 4.0, při vytváření komponent kritické infrastruktury nebo při realizaci a efektivním využití masivně distribuovaných systémů pro výpočetně náročné úlohy. Studijní program nabízí dvě specializace – Distribuované systémy a Výpočetní technika. 

Informatika a její specializace poskytne studentům hlubší teoretické znalosti z informatiky a matematiky a s nimi související praktické dovednosti. Budou se věnovat zpracování signálů, práci s digitalizovaným obrazem nebo umělé inteligenci. Po studiu se uplatní v aplikačních oblastech informatiky, které jsou na těchto znalostech založeny. V průběhu studia se budou moci zaměřit na některou z informatických disciplín, jimiž jsou: Medicínská informatika, Počítačová grafika a Zpracování přirozeného jazyka.

Softwarové a informační systémy je program, který poskytne široké vzdělání v oblasti inženýrství softwarově a datově intenzivních systémů. Je ideální volbou pro ty, kdo chtějí získat důkladný základ pro celoživotní práci v inženýrství softwarových a informačních systémů. Své zaměření si každý student upřesňuje kombinací předmětů. Absolventi se uplatní jako softwaroví architekti, architekti informačních systémů, datoví analytici, specialisté na spolehlivost softwaru, manažeři kvality apod.

Podrobné informace k novým navazujícím studijním programům najdou zájemci na webu katedry informatiky a výpočetní techniky FAV.

Zároveň katedra otevírá inovovaný bakalářský studijní program Informatika (dříve Informatika a výpočetní technika) a nový bakalářský studijní program Softwarové inženýrství. Ten je volbou pro ty, kdo se chtějí naučit nejen programovat, ale také efektivně navrhovat, vytvářet, testovat a udržovat kvalitní a dlouhodobě funkční software. Studenti a studentky pochopí základní informatické a matematické principy, naučí se řešit praktické informatické úlohy, získají nadhled nad programovacími jazyky, zapojí se do reálných týmových softwarových projektů a vyzkouší si jejich životní cyklus a řízení. Uplatní se jako vývojáři, programátoři, IT specialisté, testeři či správci ICT systémů. Volitelnou součástí studia je firemní praxe. 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozšiřuje výuku herních oborů a od září 2023 otevírá předmětový modul Herní tvorba. Všem, které láká kariéra herního designéra, nabízí Sutnarka tuto novou aprobaci v navazujícím magisterském studiu. Vhodná je především pro ty, kdo se rozhodnou studovat Multimédia, Interaktivní design nebo jinou magisterskou specializaci, nejlépe na katedře audiovize. Jako aprobaci si pak mohou zvolit právě Herní tvorbu. Čekají je kurzy designu počítačových her s Martinem Vaněm, budou se věnovat grafice, animaci i hernímu designu v Unity, pod vedením Tomáše Duchka se seznámí s digitální malbou a dozví se něco o interaktivních nástrojích a 3D modelování. Po boku profesionálů z oboru budou pracovat na vývoji hry od prvotních návrhů po finalizaci a vydání. Přednášky externích odborníků z praxe jsou samozřejmostí. 

Fakulta ekonomická nově jako samostatný bakalářský studijní program akreditovala Informační management. Program, který fakulta realizuje ve spolupráci s katedrou informatiky a výpočetní techniky FAV, má své pokračování na navazujícím magisterském stupni. Kromě znalostí z ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a dalších disciplín získají studenti také dovednosti z oblasti informačních systémů či umělé inteligence. 


ZČU v Karlovarském kraji

Dvě fakulty ZČU – ekonomická a pedagogická, působí nejen v Plzni, ale také v Chebu. Fakulta ekonomická v Chebu nabízí bakalářské programy Marketingové řízení v prezenční formě studia a Podniková ekonomika a management v kombinované formě.  Fakulta pedagogická přijímá v Chebu uchazeče do magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v kombinované formě studia. 


Termíny podání přihlášek a podmínky pro přijetí na fakultách ZČU

Na jednotlivých fakultách se liší jak termíny, do nichž je potřeba podat přihlášku, tak i kritéria pro přijetí. Některé fakulty přijímají uchazeče na základě středoškolského prospěchu, pro jiné jsou určující výsledky uchazečů v Národních srovnávacích zkouškách, další přijímají podle výsledků přijímacích testů.

Fakulta aplikovaných věd přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 30. dubna. Do navazujícího magisterského studia se lze hlásit až do 8. června. Při přijímání do bakalářských studijních programů se fakulta řídí především výsledky uchazečů v Národních srovnávacích zkouškách společnosti SCIO nebo u mezinárodních zkoušek ACT či SAT. Dalším kritériem jsou výsledky předchozího studia na střední škole, ale také úspěchy na určených olympiádách a soutěžích.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara/Sutnarka má přijímání přihlášek ke studiu navazujících magisterských programů otevřené do 28. dubna. Uchazeči skládají přijímací talentové zkoušky, které se budou konat 10. května. Hodnotí se portfolio, motivační pohovor, předchozí absolvované studium a úspěchy na profesním poli. K bakalářskému studiu je již přijímací řízení pro akad. rok 2023/24 uzavřené.

Fakulta ekonomická má přijímací řízení pro zájemce o bakalářské i navazující magisterské studium otevřené do 15. dubna. Do bakalářských studijních programů přijímá uchazeče bez přijímacích zkoušek, na základě klasifikace v posledních dvou ročnících středoškolského studia. Body uděluje také za doložení znalostí z cizího jazyka (B2), účast na vybraných olympiádách či soutěžích nebo za výsledky v Národních srovnávacích zkouškách SCIO.   

Fakulta elektrotechnická stanovila termín pro podání přihlášky na 15. duben, a to jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského. Přijímací řízení tu probíhá bez přijímacích zkoušek. Důležité jsou studijní výsledky na střední škole. Fakulta také přihlíží k úspěchům uchazečů v odborných aktivitách, například při matematických nebo fyzikálních olympiádách nebo u Národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Na Fakultu filozofickou je možné se hlásit až do 30. dubna, a to jak do bakalářských, tak do navazujících magisterských studijních programů. Pro přijetí musejí uchazeči uspět u přijímací zkoušky. Její obsah se odvíjí od zvoleného studijního programu, forma může být písemná nebo ústní. Zkoušky se budou konat v týdnu od 12. června.

Také na Fakultu pedagogickou si uchazeči o bakalářské, magisterské nebo navazující magisterské studium mohou podat přihlášku do 30. dubna. V rámci přijímacího řízení skládají přijímací zkoušku, jejíž obsah a forma závisí na zvoleném studijním programu. Termín přijímací zkoušky je pro bakalářské a magisterské programy stanoven na týden od 31. května a pro navazující magisterské programy na 21.–22. června.

I Fakulta právnická přijímá přihlášky do bakalářského, magisterského i navazujícího magisterského studia do 30. dubna. Při přijímání uchazečů ke studiu vychází z výsledků Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO, s.r.o. Pro bakalářské studium jde o test Obecných studijních předpokladů, pro pětileté magisterské studium test Obecných studijních předpokladů a test Základy společenských věd a pro navazující magisterské studium se vychází z testu Základy společenských věd.

Fakulta strojní přijímá přihlášky do bakalářského studia do 16. dubna, uchazeči o navazující magisterské studium pak mají čas až do 31. května. Přijímací řízení k bakalářskému studiu probíhá bez přijímacích zkoušek. Posuzují se výsledky středoškolského studia a přihlíží se také k odborným aktivitám uchazečů. Body tak uchazeči mohou získat za úspěchy na matematických, fyzikálních nebo technicky zaměřených olympiádách, složení státních nebo mezinárodních zkoušek z cizích jazyků nebo Národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Fakulta zdravotnických studií přijímá přihlášky do 31. března. Uchazeče přijímá na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Ta se koná formou písemného testu z vybraných oblastí dle zvoleného studijního programu. Termín fakulta stanovila na 12. a 13. června. 

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdou zájemci na webových stránkách jednotlivých fakult v sekci Studium. 

Celouniverzitní

Šárka Stará

21. 03. 2023