Elektromobilita, jaderný management, enviromentální inženýrství. ZČU láká na nové obory budoucnosti

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Některé nové obory nabídne Západočeská univerzita v Plzni už letos, další se chystají.

Spolu se studentkami a studenty prochází generační obměnou i studijní programy jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni. Právě po oborech zaměřených na ekologii nebo udržitelnost začíná být od studujících nejen v ČR vetší poptávka. Některé nové obory stihne ZČU otevřít už od příštího akademického roku 2024/25, u dalších se teprve chystá podat žádosti o akreditaci a jejich zavedení očekává později.

 

Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy / FEL

Že jednotlivé fakulty při přípravě nových oborů reflektují aktuální dění a požadavky nové generace studentů a studentek, dokazuje i nový mezifakultní a interdisciplinární studijní program, který se zaměří na elektromobilitu a řízení dopravy. Garantovaný bude Fakultou elektrotechnickou, podílet se na něm ale bude 7 fakult a jeden vysokoškolský ústav. Studenti si budou moci v rámci programu Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy vybrat ze tří specializací, (1) Elektromobilita, moderní dopravní prostředky a jejich pohony, (2) Konstrukce a design v oblasti e-mobility, (3) Plánování, modelování a řízení dopravy.

Momentálně ZČU čeká na udělení akreditace od Národního akreditačního úřadu. „Předpokládáme, že otevřeme přijímačky do druhého kola – tedy že by se studenti a studentky mohli přihlásit ještě v létě a hned v září pak do studijního oboru nastoupit,“ doplňuje proděkan Jan Michalík.

 

Management and Digital Technology / FEK

Nový studijní program Management and Digital Technology (Management a digitální technologie) chystá Fakulta ekonomická pro své pracoviště v Chebu v Karlovarském kraji. Jedná se o profesní studijní program vyučovaný v angličtině, který vznikl ve spolupráci s univerzitou OTH Amberg-Weiden na základě potřeb zaměstnavatelů. Fakulta čeká na dokončení akreditačního řízení. Studium bude probíhat na obou univerzitách – jak na FEK ZČU v Chebu, tak právě i v německém Weidenu. „Studující mohou obecně v profesních studijních programech očekávat větší míru propojení teorie a praxe. Na praxe budou docházet přímo do spolupracujících firem. Přijímací řízení otevřeme hned po udělení akreditace,“ říká proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické Jan Tlučhoř. Předpokládaný termín vypsání přijímacího řízení je červen tohoto roku.

 

Učitelství občanské výchovy pro základní školy / FPE

Na Fakultě pedagogické ZČU nově otevřou navazující magisterský program Učitelství občanské výchovy pro základní školy. Budoucí učitelé projdou teoretickými i praktickými předměty v oblasti evropských kulturních dějin, práva, ekonomie, politiky, antropologie, psychologie, enviromentální problematiky a etiky. Součástí studijního plánu jsou předměty orientované na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku.

 

Kinantropologie / FPE

Momentálně Fakulta pedagogická čeká taky na akreditaci neučitelského profesního programu Kinantropologie – Wellness specialista, u kterého je snaha spustit výuku v Karlových Varech už od akademického roku 2024/25. Přijímací řízení fakulta vypíše v případě získání akreditace. Studium bude zaměřené na pohyb člověka a jeho optimální využití ve prospěch lidského zdraví. Absolventi a absolventky budou připraveni přispět k doplnění služeb komplexní lázeňské péče a poskytovat obyvatelům regionu a jeho návštěvníkům služby v oblasti zdravotně a kondičně orientovaných pohybových programů a pohybové rekreace.

 

Informatika a Softwarové inženýrství / FAV

Na Fakultě aplikovaných věd jsou nově akreditované bakalářské programy InformatikaSoftwarové inženýrství. „Fakulta do nich sice přijímala studentky a studenty už loni, nebyly ale tehdy ještě zařazené ve standardních seznamech pro přijímací řízení, studenti na ně byli převedeni,“ vysvětluje děkan FAV Miloš Železný.

Kromě toho vedení fakulty chystá navazující program Učitelství informatiky pro střední školy, který taktéž nejprve musí projít akreditací. „Rádi bychom stihli program otevřít pro druhé kolo přijímacího řízení. Studenti si k němu budou volit do kombinace další učitelské programy – a to buď u nás na Fakultě aplikovaných věd, což je třeba učitelství matematiky nebo fyziky, nebo pak z Fakulty pedagogické, což je například biologie nebo chemie,“ říká garant programu Libor Váša z FAV.

 

Ortotika-Protetika / FZS

Fakulta zdravotnických studií spustí znovu od nového akademického roku tříletý bakalářský obor Ortotika – Protetika. Fakulta jej nasazuje do nabídky jednou za tři roky. Studenti a studentky se během studia naučí vše potřebné k výrobě moderního ortopedického a protetického vybavení pro pacienty s handicapem. „Absolventi budou schopni samostatně provádět základní vyšetření a analýzu fyzického, psychického a biosociálního stavu klienta, což jsou postupy, které jsou nezbytné pro vytvoření správně padnoucí a vyhovující pomůcky a pro návrat pacientů do běžného života,“ popisuje obor proděkanka FZS pro vnitřní a vnější vztahy Alena Lochmannová.

 

Enviromentální inženýrství / FST

Fakulta strojní začala intenzivně pracovat na novince pro další roky, která má být odrazem současných trendů a představ generace Z o světě a jeho budoucnosti. K tradičnímu strojnímu inženýrství, které fakulta studujícím od svého založení nabízela, chce v akademickém roce 2026/27 zahájit výuku i v dalším bakalářském oboru   Enviromentální inženýrství. „Ambicí FST je připravit alternativu pro studenty, které zajímá technické vzdělání se zaměřením na environmentální problémy. Půjde o program orientovaný především na témata kvality a tvorby životního prostředí,“ řekl děkan Fakulty strojní Vladimír Duchek. Absolventi získají znalosti o bezodpadových technologiích, recyklaci materiálů a energetických souvislostech moderního inženýrství.

 

Management jaderného inženýrství / FEL

Zájemcům o jadernou energetiku chce ZČU jako zatím jediná vysoká škola v Česku nabídnout navazující magisterské studium Management jaderného inženýrství dle statusu International Nuclear Management Academy. U tohoto programu bude FEL teprve žádat o akreditaci. První studenti by jej mohli začít studovat v akademickém roce 2025/26. „Probíhající tender na výstavbu jaderných zdrojů v České republice, plány výstavby dalších jaderných zdrojů nejen v Evropě ukazuje na nutnost vychovávat nové generace inženýrů, které jejich vývoj převezmou,“ zdůvodňuje tuto novinku proděkan FEL pro mezinárodní vztahy a komunikaci Jan Michalík.

Studenti získají znalosti a zkušenosti pro práci ve vývoji, konstrukci, výrobě, provozu a bezpečnosti jaderných zařízení a všech dalších technických zařízení, kde se vyskytuje radioaktivní záření. Osvojí si znalosti potřebné k výstavbě, montáži a provozu jaderné elektrárny.

 

Kompletní informace a seznamy všech studijních programů jednotlivých fakult, včetně termínů přijímacího řízení, naleznete v tomto online katalogu.


Celouniverzitní

Andrea Čandová

19. 03. 2024